X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Węgiel będzie zużywany wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Obowiązki kupującego i przewoźnika


1.    Finalny nabywca węglowy (FNW), będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną, działającą w charakterze organu jednostki (podmiotu) albo przedstawiciela ustawowego, kupujący wyroby węglowe przez Pełnomocnika na potrzeby zużycia przez gospodarstwo domowe (w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem odbioru deputatu węglowego), zobowiązany jest do przesłania do spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (Spółka)  pocztą elektroniczną skanu albo przedstawienia poprzez Pełnomocnika oryginału – pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia w treści faktury sprzedaży o tym, że nabywane wyroby węglowe w ilości i rodzaju wskazanych w fakturze przeznaczone są do celów opałowych uprawniających do zwolnienia od akcyzy na podstawie ustawy akcyzowej (Oświadczenie Akcyzowe), wydrukowanego i podpisanego z wykorzystaniem formularza który dostępny jest poniżej lub pobranego bezpośrednio w Spółce.

 

2.    Pełnomocnik, upoważniony przez FNW zobowiązany jest przy odbiorze Węgla do:

1)    okazania własnego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego lub nazwa
i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika Spółki,
2)    w razie posiadania oryginału pełnomocnictwa - przedstawienia go pracownikowi Spółki i pozostawienia go
w Spółce,
3)    złożenia Oświadczenia Akcyzowego, na podstawie pełnomocnictwa, w  treści Faktury Sprzedaży, poprzez:

a)    złożenie czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
b)    czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot lub jednostka), lub
oraz wstawienie daty i miejsca złożenia oświadczenia w treści Faktury Sprzedaży.

 

Dokumenty niezbędne do zakupu węgla przez osobę fizyczną:

- Formularz rejestracyjny - gospodarstwa domowe
- Pełnomocnictwo od osoby fizycznej

 

Węgiel nie będzie zużywany wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Obowiązki kupującego i przewoźnika


Przy nabyciu wyrobów węglowych przez Finalnych Nabywców Węglowych, będących podmiotami zwolnionymi na podstawie art. 31a. ust. 1 Ustawy Akcyzowej nabywających Węgiel nie dla potrzeb opałowych gospodarstw domowych:

W przypadku, gdy transport Węgla jest po stronie FNW, odbiór Węgla powinien nastąpić przez Pełnomocnika FNW, zaś FNW zobowiązany jest do:

1) przesłania do Spółki skanu pełnomocnictwa do złożenia Oświadczenia Akcyzowego, wydrukowanego z wykorzystaniem formularza który dostępny jest poniżej lub przekazania Pełnomocnikowi oryginału dokumentu pełnomocnictwa - podpisanego przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do reprezentacji FNW,
2) przekazania Pełnomocnikowi (lub przesłania do Spółki pocztą elektroniczną lub zwykłą) kopii następujących dokumentów FNW:

a) decyzji o nadaniu nr NIP (tylko w przypadku gdy brak jest informacji o NIP w treści odpisów lub wydruków, o których mowa w pkt następnym),
b) wydruku z oficjalnego serwisu internetowego https://ems.ms.gov.pl/, odpowiadającego treści odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z oficjalnego serwisu internetowego www.ceidg.gov.pl, obejmującego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bądź odpisu innego właściwego dla danego podmiotu rejestru - sporządzonych nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem,
c) zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego w zakresie ryb lub leśnego albo innego dokumentu wykazującego status uprawniający do zwolnienia od akcyzy.

3) Aktualizacji w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany oraz do natychmiastowego poinformowania Spółki o utracie statusu uprawniającego do zwolnienia od akcyzy,
4) W szczególnych przypadkach nie budzących wątpliwości, m.in: dla FNW, którzy posiadają: Umowę Sprzedaży zawartą ze Spółką lub w sposób cykliczny odbierają wyroby węglowe Spółki i którzy dokonali już uprzedniego złożenia dokumentacji w Spółce, o której mowa w pkt 2) ppkt a) - c) powyżej, dopuszcza się pominięcie tej procedury, a czynności weryfikacyjne FNW powinny polegać na:

a) sprawdzeniu przez pracownika Działu Relacji z Klientami (Sekcji Logistyki Sprzedaży) aktualności danych FNW w oficjalnych serwisach internetowych prowadzonych przez podmioty publiczne
(np. www.ceidg.gov.pl, https://ems.ms.gov.pl/, www.stat.gov.pl/regon), oraz
b) sprawdzeniu przez pracownika Działu Relacji z Klientami (Sekcji Logistyki Sprzedaży) aktualności pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub/i aktualności zaświadczenia, o którym mowa w pkt  2) lit c) powyżej,

5) Pełnomocnik FNW przy odbiorze Węgla zobowiązany jest do:

a) przedłożenia oryginału pełnomocnictwa z pkt 1), jeśli pełnomocnictwo lub jego skan nie zostało przesłane do Spółki oraz wydruków z pkt 2) lit b) (jeżeli nie zostały uprzednio przesłane do Spółki),
b) okazania własnego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, celem weryfikacji zgodności danych z pełnomocnictwem i odnotowania danych (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego lub nazwy i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, PESEL, adres zamieszkania) przez pracownika Spółki,
c) złożenia Oświadczenia Akcyzowego, na podstawie pełnomocnictwa, na Fakturze Sprzedaży, poprzez złożenie:

i) czytelnego podpisu (imię i nazwisko), lub
ii) czytelnego podpisu (imię i nazwisko) łącznie z pieczęcią firmową (podmiot, lub jednostka),
oraz wstawienie daty i miejsca złożenia oświadczenia w treści Faktury Sprzedaży.

 

Finalny nabywca węglowy (FNW) niezwolniony z akcyzy

Finalny nabywca węglowy (FNW), będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną, działającą w charakterze organu jednostki (podmiotu) albo przedstawiciela ustawowego, kupujący wyroby węglowe niezwolnione z akcyzy przez osobę upoważnioną, zobowiązany jest do przesłania Spółce pocztą elektroniczną skanu albo przedstawienia poprzez podmiot upoważniony do odbioru węgla, oryginału – upoważnienia do odbioru węgla, wydrukowanego i podpisanego z wykorzystaniem formularza, który dostępny jest poniżej lub pobranego bezpośrednio w Spółce.
 

Dokumenty niezbędne do zakupu węgla przez podmiot/jednostkę:
- Pełnomocnictwo od podmiotu/jednostki
- Upoważnienie od podmiotu/jednostki

 
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.