X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA to Spółka aktywnie włączająca się w realizację najważniejszych programów rozwojowych, z zakresu ochrony środowiska oraz praktyk zarządczych.

Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed podmiotami wszystkich sektorów na całym świecie, jest realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju, które określone zostały w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ich najogólniejszym założeniem jest prowadzenie działalności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,  która sprawi, że  obecne i przyszłe pokolenia na całym świecie osiągną lepszą jakość życia.  Działalność ta ma realizować potrzeby społeczeństwa, ale nie ograniczać przyszłym pokoleniom szansy na zaspokajanie ich potrzeb. Istotne jest, by powstawały solidne partnerstwa, wypełniające wspólną misję, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

 

 

Nasza Spółka aktywnie wspiera realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju i deklaruje spójność ważnych dokumentów strategicznych z ich założeniami:

 

CEL  1: Eliminacja ubóstwa:

GK LW BOGDANKA SA zapewnia wysokie wynagrodzenie,  znacznie wyższe od średniej kwoty wynagrodzenia dla województwa lubelskiego (zgodnie z danymi GUS). Obok pensji zasadniczej oraz systemu premiowego nasi pracownicy otrzymują szereg dodatkowych świadczeń finansowych, takich jak świadczenia z tytułu „Barbórki”, czternastej pensji, nagrody jubileuszowej, świadczeń urlopowych czy dodatku dla dzieci.  

Warto dodać, że dbałość o to, by pracownicy Grupy byli odpowiednio nagradzani za ich ciężką pracę , wpływa na rozwój całego Regionu (ekonomiczny efekt mnożnikowy).

 

CEL 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt:

Do całej społeczności lokalnej adresowane są programy i inicjatywy, wspierające zdrowe życie oraz dobrostan. LW Bogdanka SA, w zgodzie z obowiązującym prawem, zapewnia m.in. obecność na terenie zakładu pracy odpowiednio przeszkolonych służb. Jest to ok. 815 sanitariuszy. W ramach szkoleń okresowych (rocznych) oraz fakultatywnych akcji lekarze zapoznają załogę z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Na terenie zakładu rozlokowane zostały defibrylatory AED z komunikatem dot. postępowania (w języku polskim), których, w razie potrzeby, użyć może każdy pracownik niezależnie od przeszkolenia z jego obsługi. Na terenie kopalni rozlokowano też telekardiografy, służące do samodzielnego zapisu pomiaru pracy serca.

Z uwagi na konieczność zapewnienia możliwie najszybszej i najlepszej pomocy szpitalnej, na przestrzeni ostatnich lat LW Bogdanka SA wielokrotnie wspomogła finansowo przy doposażeniu, najbliższego jej, Powiatowego Szpitala w Łęcznej, w nowoczesny sprzęt. Jednostka ta, m.in. dzięki  wsparciu Spółki, dysponuje dziś jednym z najlepszych centrów leczenia oparzeń w Polsce.

W ramach realizacji strategii CSR prowadzone są regularne akcje poboru krwi i rejestracji do banku dawców szpiku kostnego, a także programy profilaktyczne dla społeczności lokalnej i pracowników (m.in. „Dni dla zdrowia w LW Bogdanka” – grudzień 2017).

Deklarujemy kontynuowanie działań z zakresu:

-  wspierania leczenia i promowania zdrowia psychicznego oraz dobrostanu

-  zapobiegania i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków oraz szkodliwego spożycia alkoholu
 
-  bezpieczeństwa na drodze, by zmniejszyć liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych na świecie

- eliminować choroby zawodowe pracowników Kopalni

- promować i respektować „work-life balance”

 

CEL 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Realizując  ten cel Spółka wspiera edukację na wszystkich poziomach, wspierając  z funduszy darowizn i sponsoringu doposażanie oraz udoskonalanie zakresu merytorycznego i metodyki nauczania w szkołach w pobliżu Bogdanki, ściśle współpracując ze szkołami i uczelniami technicznymi, wdrażając programy stypendialno-stażowe dla najzdolniejszych. Dodatkowo, Spółka zaangażowała się we współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, by promować uczenie się przez całe życie.

Już dotychczas podejmowanymi oraz zaplanowanymi na przyszłość inicjatywami chcemy zapewnić :

- osobom zagrożonym marginalizacją społeczną równy dostęp do edukacji formalnej i pozaformalnej,

- równy dla kobiet i mężczyzn, przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego,

- współpracować z administracją państwową w celu wspierania edukacji zawodowej,

- zwiększać u dzieci i młodzieży wiedzę i odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
 -   wspierać eliminowanie nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach oraz do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób  niepełnosprawnych, ludności z terenów wiejskich oraz dla dzieci w trudnej sytuacji.
 - współpracując z placówkami edukacyjnymi na wszystkich poziomach nauki promujemy wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności, praw człowieka, zdrowego, aktywnego stylu życia, partycypacji w życiu społecznym, integracji i docenienia różnorodności kulturowej oraz jej wkładu w zrównoważony rozwój.

 

 
CEL 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Kreując duże zapotrzebowanie na pracę obecnie, oraz w perspektywie wieloletniej, oferując godziwe warunki pracy i wysokie pensje, współpracując z szerokim łańcuchem dostawców towarów i usług,  a także podejmując różnorodne inwestycje technologiczne i społeczne, wspieramy rozwój gospodarczy i społeczny (w tym wysoką konsumpcję), eliminując tym samym ubóstwo.  Wykorzystywanie  najnowocześniejszych technologii górniczych, a nawet zaangażowanie pracowników Spółki w ich powstawanie, sprawia, że uszczerbek dla środowiska, związany z działalnością sektora górniczego, jest coraz mniejszy.  Spółka od la osiąga najwyższą w kraju efektywność wydobycia, modernizując kopalnię technologicznie, oraz tworząc programy motywacyjne dla pracowników. Wyspecjalizowaliśmy się w wydobywaniu węgla z bardzo cienkich pokładów, okazując tym samym szacunek do zasobów nieodnawialnych.

Jedną z wartości najczęściej wspieranych poprzez odpowiedzialne praktyki zarządcze jest „przedsiębiorczość” – zarówno wewnątrz organizacji (pracownicy wszystkich szczebli), jak i na zewnątrz (np. w ramach wsparcia edukacji formalnej i pozaformalnej).

 

   

CEL 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Spółka podjęła działania mające na celu efektywniejsze zużycie energii, wody oraz innych surowców. By osiągnąć to założenie utworzono m.in. Stację Uzdatniania Wody, która w pierwszym roku funkcjonowania  pozwoliła na zwiększenie o 60% ponownego wykorzystania wód kopalnianych i deszczowych.  

Zrównoważona produkcja, obok wspomnianego wcześniej odpowiedzialnego wydobycia surowca z najcieńszych pokładów, to także wdrażanie rozwiązań z obszaru obiegu zamkniętego (ang. circular economy).  Prowadzą one nie tylko do zwiększenia zysku z działalności operacyjnej poprzez zmniejszenie zużycia surowców i materiałów, ale też redukują skalę negatywnego wpływu na środowisko oraz zanieczyszczeń, co bezpośrednio wpływa na podniesienie się jakości życia.

Do istotnych działań zaliczamy także stałe monitorowanie wpływu działalności Spółki na środowisko.

 

CEL 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

"Skuteczna realizacja celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wymaga partnerskiej współpracy między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Takie inkluzywne partnerstwa powinny być budowane w oparciu o zasady i wartości, wspólną wizję i wspólne cele, które stawiają człowieka i naszą planetę w centrum działań."

 

 

Budując wspólną wartość i angażując się w realizację celów na rzecz zrównoważonego rozwoju Lubelski Węgiel Bogdanka SA angażuje się i deklaruje jeszcze szersze angażowanie w partnerstwa międzysektorowe, zarówno z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, administracją rządową i podmiotami ogólnokrajowymi, jak i samorządem oraz NGO's z terenu województwa lubelskiego. 

 

 

© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.