X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2011

środa, 2011-11-09

URUCHOMIENIE WYDOBYCIA SZYBEM 2.1 W POLU STEFANÓW,

WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w trakcie trzech kwartałów 2011 roku prawie 866 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 101,69 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 88,04 mln zł. Na wyniki finansowe Spółki w minionych dziewięciu miesiącach istotny wpływ miały wydatki związane z realizacją inwestycji w Polu Stefanów. W tym okresie  inwestycje rzeczowe Grupy wyniosły ponad 545 mln zł i były wyższe o 9,3% niż rok wcześniej. Aktualnie Grupa Kapitałowa tworzy majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości.


Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu ok. 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.

Dotychczasowa realizacja planu inwestycyjnego umożliwiła uruchomienie w październiku 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów. Jednocześnie już na początku listopada Spółka osiągnęła oczekiwany, na tym etapie inwestycji, poziom wydobycia średnio 10 tysięcy ton węgla na dobę szybem w Stefanowie. Eksploatacja pokładu węgla prowadzona jest kompleksem strugowym zakupionym przez Spółkę w 2010 roku.

Wydobycie brutto (1,9-proc. wzrost w 3 kwartałach 2011 r. wobec 3 kwartałów roku 2010) odbywa się obecnie przy wykorzystaniu maksymalnych mocy i zdolności wydobywczych. Na wydobycie netto (12,6-proc. spadek za 9 m-cy 2011 roku, wobec analogicznego okresu roku poprzedniego) ma wpływ natężenie prowadzonych obecnie prac, udostępniających i przygotowawczych dla nowych ścian, a także charakterystyka geologiczna eksploatowanych pokładów.

Pomimo tych prac, Spółka utrzymuje wysoką efektywność wydobycia węgla, istotnie przewyższającą średnią w branży w Polsce - wydajność ogólna za 3 kwartały 2011 roku wyniosła 238,38% średniej w branży, a  wydajność dołowa: 315,82%.


WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2011 r. przedstawia tabela poniżej:
W tys. zł
1-3Q 2011
1-3Q 2010
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 865 761
934 224
-7,33
Zysk brutto 182 880
317 232
-42,35
EBITDA
220 662
337 458
-34,61
Zysk operacyjny 101 691
233 140
-56,38
Zysk netto 88 043
192 980
-54,38

W trakcie 3 kwartałów 2011 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 865,76 mln zł. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy w tym okresie była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego.

Spadek przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną niższej ilości sprzedanego węgla (-9,86%), przy nieznacznie wyższej jednostkowej rozliczeniowej cenie sprzedaży.

Ponad 85% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w okresie trzech kwartałów 2011 roku (podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A. i Grupą Ożarów.


POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

W okresie 1-3 kw. 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o 12,65% i wynosiło 3,83 mln ton (rok wcześniej 4,39 mln ton.)

Potencjał produkcyjny LW Bogdanka za 3 kwartały 2011 roku i 3 kwartały 2010 roku (w tys. ton):
1-3Q 2011 1-3Q 2010 Zmiana [%] 2011/2010
3 833,21
4 388,09
-12,65%

Spadek wydobycia węgla handlowego (pomimo wzrostu o prawie 2% wydobycia brutto) jest wynikiem m.in. większego natężenia prac przygotowawczych. W analizowanym okresie 2011 roku wykonano o 5% więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r. Wyrobiska te wykonano w ramach rozcinki pola Stefanów pod planowane zwiększenie (podwojenie) zdolności wydobywczej zakładu górniczego od końca 2013 roku.

Eksploatowane aktualnie złoża w Bogdance cechują się przejściowo bardziej zmienną charakterystyką geologiczną, co w 2 i 3 kwartale 2011 roku miało dodatkowy wpływ na odnotowany niższy wskaźnik uzysku.

Rozpoczęcie eksploatacji w Polu Stefanów (ruch próbny ściany od początku października 2011 roku) pozwoliło na osiągnięcie przez Spółkę w październiku 2011 r. poziomu wydobycia netto  w wysokości 543 tys. ton, wobec 512 tys. ton w analogicznym okresie 2010 r. Jest to najwyższa uzyskana dotychczas przez Spółkę miesięczna wielkość produkcji węgla handlowego.

W okresie trzech kwartałów 2011 roku sprzedano o 9,86% (431,64 tys. ton) węgla mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sprzedaż węgla LW Bogdanka za 3 kwartały 2011 roku i 3 kwartały 2010 roku (w tys. ton):
1-3Q 20111-3Q 2010Zmiana [%] 2011/2010
3 945,19
4 376,83
-9,86%WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA:
Wyszczególnienie
1-3Q 2011  1-3Q 2010 Zmiana [p.p.] 2011/2010
Rentowność sprzedaży brutto
21,12%
33,96%
-12,84
Rentowność EBITDA
25,49%
36,12%
-10,63
Rentowność EBIT 11,75%
24,96%
-13,21
Rentowność brutto 12,60%
25,89%
-13,29
Rentowność netto 10,17%
20,66%
-10,49
Rentowność aktywów (ROA) 3,09%
7,40%
-4,31
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 4,43%
10,51%
-6,08

W trakcie pierwszych 3 kwartałów 2011 roku wszystkie wskaźniki rentowności osiągnęły wartości niższe aniżeli w tym samym okresie roku poprzedniego.

Na zmianę wartości wskaźnika rentowność sprzedaży brutto miała wpływ dodatnia dynamika kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów przy ujemnej dynamice przychodów.

Za zmianę wartości wskaźników rentowności EBIT i EBITDA jest odpowiedzialny (podobnie jak w przypadku rentowności sprzedaży brutto) wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, przy jednocześnie niższych przychodach ze sprzedaży.

Spadek rentowności aktywów (z 7,40% do 3,09%) jest konsekwencją niższego wyniku netto oraz realizowanego przez LW BOGDANKA S.A. dużego procesu inwestycyjnego (głównie rozbudowa Pola Stefanów) – aktualnie Grupa Kapitałowa tworzy majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności aktywów.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rentowności aktywów, spadek rentowności kapitałów własnych spowodowany jest przez obniżenie zysku netto (o 54,38%) przy jednoczesnym wzroście (o 2,05%) wartości kapitałów własnych. Efekty wykorzystania kapitałów własnych do finansowania działalności Grupy widoczne będą w następnych latach. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych.


INWESTYCJE W 2011 ROKU

W okresie trzeciego kwartału 2011 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA realizowała zakres robót inwestycyjnych niezbędnych do podwojenia wydobycia węgla w 2014 roku.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 roku przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
1-3Q2011
(tys. zł)
1-3Q2010
(tys. zł)
Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 561 555
462 207
Wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych
 393
 55

Wydatki inwestycyjne (płatności zgodnie z terminami wynikającymi z umowy) obejmują zobowiązania z tytułu inwestycji realizowanych w roku ubiegłym oraz części nakładów poniesionych w trzecim kwartale 2011 roku.

Z tytułu realizacji inwestycji w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 roku poniesiono nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 545,34 mln zł. Nakłady te dotyczą następujących grup inwestycji:
Główne inwestycje rzeczowe
 Nakłady poniesione
w okresie
1-3Q2011
(tys. zł)
 Nakłady poniesione
W okresie
1-3Q2010
(tys. zł)
Roboty budowlano-montażowe 402 792
271 889
Kompletacja dostaw i zakupy gotowych dóbr 140 761
223 937
Pozostałe 1 745
2 854
Zaliczki na środki trwałe w budowie 40
96
Razem 545 338
498 776

Podstawowym celem planu inwestycji na trzy kwartały 2011 roku było zakończenie rozpoczętych zadań zmierzających do podwojenia wydobycia w 2014 roku. Dotychczasowa realizacja planu umożliwiła uruchomienie, w październiku 2011 roku, wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów.

Jednocześnie już na początku listopada Spółka osiągnęła docelowy, oczekiwany na tym etapie inwestycji, poziom wydobycia - średnio 10 tysięcy ton węgla na dobę szybem wydobywczo-wentylacyjnym 2.1 w Polu Stefanów. Eksploatacja pokładu węgla prowadzona jest tam kompleksem strugowym zakupiony przez Spółkę w 2010 roku. Urządzenie to osiągnęło w ubiegłym roku rekordowy w światowej skali poziom 16,8 tys. ton urobku w ciągu doby. Po modernizacji kompleks strugowy został zainstalowany w Stefanowie. Ściana, która jest nim eksploatowana, ma długość 305 metrów i wybieg 5070 metrów. Oczekiwany na tym etapie poziom średniego dobowego wydobycia został osiągnięty po fazie rozruchu i optymalizacji parametrów poszczególnych urządzeń.

Plan na 2011 rok obejmował:
  • kontynuację budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1 w Polu Stefanów wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z budową estakady taśmowej dla transportu urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w  Polu Bogdanka,
  • budowę wyrobisk poziomych,
  • inwestycje związane z ochroną środowiska,
  • budowę nowych i modernizację istniejących obiektów budowlanych,
  • zakupy gotowych dóbr.

Przy obecnym stanie realizacji inwestycji, Spółka planuje uzyskanie docelowej zdolności produkcyjnej ok. 11,5 mln ton pod koniec 2013 roku.


mtarasprezes_104„Rok 2011 upływa w LW BOGDANKA pod znakiem intensywnego programu inwestycyjnego, który znacząco wzmocni potencjał firmy. W trzecim kwartale zrobiliśmy kolejny ważny krok w tym kierunku, kończąc istotny etap inwestycji w Polu Stefanów. Dzięki temu, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, uruchomiliśmy z początkiem października wydobycie szybem 2.1 w Polu Stefanów, a już na początku listopada osiągnęliśmy docelowy na tym etapie poziom wydobycia średnio 10 tysięcy ton węgla na dobę. Przy obecnym stanie realizacji inwestycji planujemy znaczący wzrost wydobycia w roku 2012 roku oraz uzyskanie docelowej zdolności produkcyjnej na poziomie ok. 11,5 mln ton już pod koniec 2013 roku” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.


Dalszych informacji udzielają:

Tomasz Zięba
Rzecznik prasowy LW Bogdanka S.A.
tel. (81) 462 56 04
e-mail: tzieba@lw.com.pl 

Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. (22) 625 71 40, 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl LW Bogdanka – najważniejsze informacje

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

LW „Bogdanka” prowadzi działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Produkcję dodatkową Spółki stanowi cegła elewacyjna, produkowana w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał  karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”. 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym ze bardziej znaczących podmiotów na rynku energetycznym w kraju. W 2010 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,8 mln ton.

Kopalnia „Bogdanka” zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. 

Strategia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zakłada kompleksową  rozbudowę kopalni w oparciu o Pole Stefanów, co pozwoli na podwojenie poziomu wydobycia począwszy od 2014 r. Spółka chce w ten sposób zapewnić perspektywy do dalszego długofalowego rozwoju, wzrostu znaczenia kopalni na rynku, w branży i w regionie oraz stałego podnoszenia jej konkurencyjności.
   


Więcej informacji na www.bogdanka.eu


powrót
Kalendarium
Dziś jest:
03 lipca 2020
Imieniny:
Anatola, Jacka, Mirosławy
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.