X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyniki GK LW BOGDANKA po pierwszym półroczu 2011 r.

środa, 2011-08-31
LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I PÓŁROCZU 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w pierwszym półroczu 2011 roku przeszło 582 mln zł przychodów ze sprzedaży. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 70,41 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 62,16 mln zł. Na wyniki operacyjne Spółki w I półroczu istotny wpływ miały wydatki związane z realizacją inwestycji w Polu Stefanów. W tym okresie spółka poniosła wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 378,67 mln zł i była to kwota o 37,58% wyższa niż rok wcześniej.  

Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Dotychczasowa realizacja planu umożliwi uruchomienie w III kwartale 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w Polu Stefanów, co było podstawowym celem prac inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Grupa LW BOGDANKA uzyskała w I półroczu 2011 roku 582,08 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (co stanowi wzrost o 0,69% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa uzyskała przychody w wysokości 272,12 mln zł, tj. o 4,18% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po drugim kwartale 2011 oraz pierwszym półroczu 2011 r. przedstawia tabela poniżej:
W tys. zł
2Q 2011
2Q 2010
 Zmiana (%)1-2Q 2011 
1-2Q 2010 
 Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 272 120 284 003 -4,18 582 081 578 099 0,69
Zysk brutto 48 798 87 431 -44,19  121 616 183 103 -33,58
EBITDA
67 279
99 431
-32,34
145 185
194 709
-25,43
Zysk operacyjny26 711
 64 474
-58,57
70 409
126 638
 -44,40
Zysk netto26 205
54 150
-51,61
62 163
106 920
-41,86
Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA w trakcie I półrocza 2011 roku (a także 2010 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w pierwszym półroczu 2011 r. wygenerowała 92,13% osiąganych przez Grupę Kapitałową przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 96,85%). Spadek przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną niższej ilości sprzedanego węgla (-2,64%), przy wyższej jednostkowej cenie sprzedaży.
Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA
Wyszczególnienie
(tys. zł)
1-2Q
2011
udział
[%]
1-2Q
2010
udział
[%]
Sprzedaż węgla536 28192,13559 91496,85
Sprzedaż ceramiki
4 6490,803 535 0,61
Pozostała działalność
23 7654,0810 7001,85
Sprzedaż towarów i materiałów
17 3862,993 9500,69
Razem przychody ze sprzedaży582 081100,00578 099100,00Około 85% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie (podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. a Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A. i Grupa Ożarów S.A.

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

Potencjał produkcyjny LW Bogdanka za I półrocze 2011 roku i I półrocze 2010 roku
(w tys. ton)
1-2Q 20111-2Q 20101-2Q 2011/ 1-2Q2010
[%]
2 537,682 815,86-9,88%


W trakcie pierwszego półrocza 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o 9,88% i wynosiło 2,54 mln ton (rok wcześniej – 2,82 mln ton). Spadek wydobycia węgla handlowego przy wzroście o ponad 1% wydobycia brutto jest wynikiem większego natężenia prac przygotowawczych - w I półroczu 2011 roku wykonano prawie o 15% więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r., a także gorszą charakterystyką geologiczną eksploatowanego aktualnie złoża, co znacząco wpłynęło na odnotowany wskaźnik uzysku. W związku z poprawiającymi się warunkami górniczo - geologicznymi złoża, należy oczekiwać poprawy wskaźnika uzysku netto w następnych okresach sprawozdawczych. LW BOGDANKA S.A. stale dąży do maksymalizacji wartości wskaźnika uzysku w ramach eksploatowanego złoża.
Sprzedaż węgla LW Bogdanka za I półrocze 2011 roku i I półrocze 2010 roku
(w tys. ton)
1-2Q 20111-2Q 2010Zmiana 2011/2010
[%]
2 659,572 731,57-2,64%W pierwszym półroczu Spółka sprzedała o 2,64% (72,00 tys. ton) węgla mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Konsekwencją zmniejszonej sprzedaży węgla przy mniejszym wydobyciu węgla handlowego był spadek posiadanego zapasu węgla handlowego do 14,84 tys. ton.

OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH PO I PÓŁROCZU 2011

W I półroczu 2011 roku Grupa odnotowała spadek zysku operacyjnego z kwoty 126,64 mln zł do kwoty 70,41 mln zł (spadek o -44,40%). Wartość EBITDA wyniosła po I półroczu 2011 roku 145,19 mln zł, wobec 194,71 mln zł w analogicznym okresie 2010 r. Spadek zysku operacyjnego jest pochodną większego zakresu robót w Polu Stefanów, przy jednoczesnym braku znaczącego wydobycia z tego pola. Na spadek wyniku miał także wpływ niższy przeciętny uzysk węgla handlowego, przy zbliżonym, w stosunku do I półrocza 2010 r., wydobyciu brutto.
Zysk netto za pierwsze półrocze 2011 roku wyniósł 62,16 mln zł wobec 106,92 mln zł w analogicznym okresie 2010 roku, co oznacza, że był niższy o 41,86%. Zysk netto za II kwartał 2011 r. wyniósł 26,21 mln zł, wobec 54,15 mln zł za II kwartał 2010 r. (spadek o 51,61%).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA
Wyszczególnienie
1-2Q 2011 1-2Q 2010Zmiana 2011-2010 [p.p.]
Rentowność sprzedaży brutto
20,89%
 31,67% -10,78%
Rentowność EBITDA
 24,94%
  33,68%  -3,74%
Rentowność EBIT12,10%21,91%-9,81%
Rentowność brutto13,23%22,98%-9,75%
Rentowność netto10,68%18,50% -7,82%
Rentowność aktywów (ROA)2,18%4,16% -1,98%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)3,15%5,97%-2,82%

W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku wskaźniki rentowności osiągnęły wartości niższe aniżeli w tym samym okresie roku poprzedniego.
Na zmianę wartości wskaźnika rentowności sprzedaży brutto miała wpływ wyższa dynamika kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów wobec dynamiki przychodów. Z kolei spadek wartości wskaźnika rentowności EBIT oraz EBITDA związany jest z wyższymi kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów, które są pochodną większego zakresu robót w Polu Stefanów.
Spadek rentowności aktywów (z 4,16% do 2,18%) jest konsekwencją niższego wyniku netto oraz realizowanego przez LW BOGDANKA S.A. dużego procesu inwestycyjnego (m.in. rozbudowa Pola Stefanów) – aktualnie Grupa Kapitałowa wytwarza majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności aktywów.
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rentowności aktywów, spadek rentowności kapitałów własnych spowodowany jest przez spadek zysku netto wygenerowanego przez Grupę (-41,86%). Efekty wykorzystania kapitałów własnych do finansowania działalności Grupy widoczne będą w następnych latach. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych.

INWESTYCJE W 2011 ROKU
Podstawowym celem działań inwestycyjnych w 2011 roku jest zakończenie rozpoczętych zadań zmierzających do podwojenia wydobycia.

Dotychczasowa realizacja planu umożliwi uruchomienie w III kwartale 2011 roku wydobycia szybem 2.1 w Polu Stefanów, co było podstawowym celem prac inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie I półrocza 2011 oraz I półrocza 2010 przestawia tabela poniżej:
Wyszczególnienie (tys. zł)01.01.2011 - 30.06.201101.01.2010 – 30.06.2010
Wydatki inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych378 672275 245
Wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych
 393
 55Z tytułu realizacji inwestycji w pierwszym półroczu 2011 roku poniesiono nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 355,86 mln zł. Nakłady te dotyczą następujących grup inwestycji:
Główne inwestycje rzeczowe (tys. zł) Nakłady poniesione
w okresie
01.01.2011 - 30.06.2011
 Nakłady poniesione
W okresie
01.01.2010 – 30.06.2010
Roboty budowlano-montażowe252 556
158 213
Kompletacja dostaw i zakupy gotowych dóbr102 213
192 118
Pozostałe1 055 1 104
Zaliczki na środki trwałe w budowie4039
Razem355 864 351 474


Plan na 2011 r. obejmuje:
•    kontynuację budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1 w Polu Stefanów wraz z obiektami towarzyszącymi,
•    rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z budową estakady taśmowej dla transportu urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w  Polu Bogdanka,
•    budowę wyrobisk poziomych,
•    inwestycje związane z ochroną środowiska,
•    budowę nowych i modernizację istniejących obiektów budowlanych,
•    zakupy gotowych dóbr.

Przy obecnym stanie realizacji inwestycji, pomimo powstałych opóźnień, Spółka planuje osiągnięcie w 2012 roku wydobycia ok. 8 mln ton oraz uzyskanie docelowej zdolności produkcyjnej 11,5 mln ton pod koniec 2013 roku.

„Zgodnie w naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, na wyniki LW BOGDANKA za pierwsze półrocze 2011 roku wpływ miały intensywne działania inwestycyjne. W trzecim kwartale zakończymy pierwszy etap zakładu przeróbki węgla. Zaawansowanie prac pozwala nam również planować rozpoczęcie w trzecim kwartale wydobycia szybem 2.1 w Polu Stefanów. Czynniki te, w połączeniu z planowanym na koniec września ponownym uruchomieniem kompleksu strugowego, będą impulsami do poprawy wyników finansowych począwszy od czwartego kwartału. Jednocześnie podtrzymujemy plan oddania Pola Stefanów w zakładanym terminie, czyli do końca 2013 roku. Zdecydowanie zwiększy to potencjał wydobywczy LW BOGDANKA i pozostaje priorytetem naszej strategii rozwoju.” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Dalszych informacji udzielają:


Tomasz Zięba
Rzecznik prasowy LW Bogdanka S.A.
tel. (81) 462 56 04
e-mail: tzieba@lw.com.pl  

Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. (22) 625 71 40, 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  

LW Bogdanka – najważniejsze informacje

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

LW „Bogdanka” prowadzi działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Produkcję dodatkową Spółki stanowi cegła elewacyjna, produkowana w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał  karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”.  

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym ze bardziej znaczących podmiotów na rynku energetycznym w kraju. W 2010 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,8 mln ton.

Kopalnia „Bogdanka” zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.  

Strategia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zakłada kompleksową  rozbudowę kopalni w oparciu o Pole Stefanów, co pozwoli na podwojenie poziomu wydobycia począwszy od 2014 r. Spółka chce w ten sposób zapewnić perspektywy do dalszego długofalowego rozwoju, wzrostu znaczenia kopalni na rynku, w branży i w regionie oraz stałego podnoszenia jej konkurencyjności.  
 


Więcej informacji na www.bogdanka.eu
powrót
Kalendarium
Dziś jest:
03 lipca 2020
Imieniny:
Anatola, Jacka, Mirosławy
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.