X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyniki finansowe po I kwartale 2011 r.

czwartek, 2011-05-12
LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO I KW. 2011: ZDECYDOWANE ZWIĘKSZENIE ZAKRESU ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH WPŁYNĘŁO NA ZYSKI, WYNIKI ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI SPÓŁKI


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kw. 2011 roku niemal 310 mln zł przychodów, czyli o ponad 5% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 43,70 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 35,96 mln zł. Na wyniki operacyjne minionego kwartału wpłynął większy zakres robót przygotowawczych realizowanych przez Spółkę (wykonano o 20% więcej chodników niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), co skutkowało niższym uzyskiem węgla handlowego, jak również niższa dynamika wzrostu przychodów operacyjnych w I kw. 2011 r. (ok. 5%) od dynamiki wzrostu kosztów operacyjnych (ok. 14%).

Głównym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata pozostaje podwojenie poziomu wydobycia, z 5,8 mln ton w 2010 roku, do docelowego poziomu 11,5 mln ton rocznie w 2014 roku, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Spółka konsekwetnie realizuje cele związane z programem inwestycyjnym, a dotychczas zanotowane przesunięcia w harmonogramie inwestycji nie będą miały wpływu na terminowe zakończenie inwestycji w Polu Stefanów do roku 2014 r.WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY


W trakcie pierwszego kwartału 2011 roku Grupa Kapitałowa LW BOGDANKA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 309,96 mln zł – były one wyższe o 15,87 mln zł od przychodów osiągniętych w ciągu pierwszego kwartału 2010 roku. Wzrost przychodów był konsekwencją wzrostu wolumenu sprzedaży węgla handlowego o 5,2%, przy jednocześnie nieznacznie niższej (w stosunku do I kw. 2010 roku) średniej cenie tony sprzedanego węgla (zmiana struktury sprzedaży).

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po pierwszym kwartale 2011 r. przedstawia tabela poniżej:

Tys. zł
I kwartał 2011
I kwartał 2010
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
309 961
294 096
+5,39
Zysk brutto
72 818
95 672
-23,89
EBITDA
77 906
95 261
-18,22
Zysk operacyjny
43 698
62 164
-29,71
Zysk netto
35 958
52 770
-31,86

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w I kwartale 2011 roku (a także 2010 roku) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta wygenerowała w pierwszym kwartale 93,28% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 96,87%). Nieznaczny spadek udziału przychodów z węgla w przychodach ogółem wynika z dodatkowych przychodów w pozostałych grupach, a nie ze spadku wartościowego przychodów z węgla.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA:

Wyszczególnienie (tys. zł)
I kwartał 2011
Udział %
I kwartał 2010
 Udział %
Sprzedaż węgla
289 138
93,28
284 890
96,87
Sprzedaż ceramiki
2 039
0,66
1 463
0,50
Pozostała działalność
12 704
4,10
5 844
1,99
Sprzedaż towarów i materiałów
6 080
1,96
1 899
0,64
Razem przychody ze sprzedaży
309 961
100,00
294 096
100,00

Ponad 80% ze zrealizowanej wartościowej sprzedaży węgla odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między Spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. a jej głównymi odbiorcami, w tym Elektrownią „Kozienice” S.A. Grupa ENEA, Elektrownią Połaniec S.A. - GDF Suez Energia S.A., S.A. i ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A.

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

Potencjał produkcyjny LW Bogdanka za I kw. 2011 roku i I kw. 2010 roku (w tys. ton):

 I kwartał 2011 I kwartał 2010Zmiana % 2011/2010
 1 322,301 400,80
-5,60

W trakcie pierwszego kwartału 2011 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku, wydobycie węgla handlowego spadło o ponad 5% i wynosiło 1.322,30 tys. ton (rok wcześniej było to 1.400,80 tys. ton). Spadek wydobycia węgla handlowego przy wzroście o ponad 9% wydobycia brutto jest wynikiem większego natężenia prac przygotowawczych (w I kwartale 2011 roku wykonano o 20% więcej chodników niż w analogicznym okresie 2010 r.) oraz gorszych od oczekiwanych parametrów eksploatowanego aktualnie pokładu, co znacząco wpłynęło na odnotowany wskaźnik uzysku.

Sprzedaż węgla LW Bogdanka za I kw. 2011 roku i I kw. 2010 roku (w tys. ton):

 I kwartał 2011 I kwartał 2010Zmiana % 2011/2010
 1 442,271 370,90
5,21

W pierwszym kwartale sprzedano o 5,21% (71,37 tys. ton) węgla więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Konsekwencją wzrostu sprzedaży węgla przy zmniejszonym wydobyciu węgla handlowego był spadek posiadanego zapasu węgla handlowego do 16,76 tys. ton.


OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH PO I KW. 2011


W I kw. 2011 roku Grupa odnotowała spadek zysku operacyjnego z 62,16 mln zł do 43,70 mln zł (spadek o 29,71%). Wartość EBITDA w tym okresie wyniosła 77,91 mln zł, wobec 95,26 mln zł w analogicznym okresie 2010 r. (spadek o 18,22%). Spadek zysku operacyjnego jest pochodną większego zakresu robót przygotowawczych, co przełożyło się na wzrost kosztów operacyjnych.

Zysk netto za pierwsze trzy miesiące 2011 roku wyniósł 35,96 mln zł wobec 52,77 mln zł za analogiczny okres 2010 roku, co oznacza, że był niższy o 31,86%.


WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA


Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA:

Wyszczególnienie
I kwartał 2011
I kwartał 2010 Zmiana [p.p.] 2011-2010
Rentowność sprzedaży brutto
23,49%
32,53%
-9,04
Rentowność EBIDTA
25,13%
32,39%
-7,26
Rentowność EBIT
14,10%
21,14%
-7,04
Rentowność brutto
14,46%
22,37%
-7,91
Rentowność netto 11,60%
17,94%
-6,34
Rentowność aktywów (ROA) 1,26%
2,08%
-0,82
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 1,81%
2,99%
-0,82

W trakcie pierwszego kwartału 2011 roku wszystkie wskaźniki rentowności osiągnęły wartości niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Rentowność sprzedaży brutto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA spadła z 32,53% do 23,49%. Na zmianę wartości tego wskaźnika miała wpływ wyższa niż dynamika przychodów dynamika kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

W analizowanym okresie rentowność EBIT wyniosła 14,10%, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,04 p.p., natomiast rentowność EBITDA spadła z 32,39% do 25,13%. Za zmianę wartości obydwu wskaźników są odpowiedzialne wyższe koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, które są pochodną wykonano w I kw. 2011 roku o 1.184 m więcej chodników niż w I kw. 2010 r.

Rentowność brutto za I kwartał 2011 roku wyniosła 14,46% i była niższa od tej za I kwartał 2010 roku o 7,91 p.p. Spadek wskaźnika jest pochodną niższego zysku operacyjnego oraz niższego wyniku z działalności finansowej.

Rentowność netto prowadzonej działalności w ramach Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wyniosła za I kwartał 2011 r. 11,60%, wobec 17,94% rok wcześniej.

Spadek rentowności aktywów (z 2,08% do 1,26%) jest konsekwencją niższego wyniku netto oraz realizowanego przez Jednostkę Dominującą dużego procesu inwestycyjnego (m.in. rozbudowa Pola Stefanów) oraz realizowanych przez Łęczyńską Energetykę nakładów – aktualnie Grupa Kapitałowa wytwarza majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności aktywów.

Spadek rentowności kapitałów własnych nie jest spowodowany pogarszającą się sytuacją finansową Grupy, lecz podwyższeniem kapitału własnego (poprzez emisję akcji przeprowadzoną w 2009 r.), a także coraz wyższym wynikiem netto Grupy, który, jako pozostawiony w Spółce, przeznaczany jest na finansowanie prowadzonego programu inwestycyjnego. Efekty wykorzystania tych kapitałów widoczne będą w następnych latach. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych.


STRATEGIA


Celem strategicznym rozwoju LW BOGDANKA S.A. jest budowanie oraz wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez:
 1. uzyskanie dostępu do nowych zasobów oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów.
 2. utrzymanie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla, w szczególności dla energetyki zawodowej, na obszarze wschodniej Polski,
 3. wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w wyniku obniżania kosztów jednostkowych wydobycia i produkcji.

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Spółkę to:
 1. podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
 2. poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
 3. zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
 4. działania z zakresu ochrony środowiska.


PLANY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK


Podstawowym celem działań inwestycyjnych w 2011 roku jest zakończenie rozpoczętych zadań zmierzających do podwojenia wydobycia, co zostanie osiągnięte poprzez uruchomienie w roku 2011 wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów i estakady transportu urobku z pola Stefanów do ZPMW w Bogdance.

Plan na 2011 r. obejmuje:
 • kontynuację budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1 w polu Stefanów wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • rozbudowę Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z budową estakady taśmowej dla transportu urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w  Polu Bogdanka,
 • budowę wyrobisk poziomych,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • budowę nowych i modernizację istniejących obiektów budowlanych,
 • zakupy gotowych dóbr.112„Pierwszy kwartał 2011 roku upłynął w LW BOGDANKA na wytężonych pracach przygotowawczych. W tym okresie wykonaliśmy zdecydowanie więcej chodników niż rok wcześniej. Wpłynęło to na nasze wyniki operacyjne w pierwszych trzech miesiącach roku, ale za to przyniesie korzyści w kolejnych okresach. Podtrzymujemy plan oddania pola Stefanów w zakładanym terminie. Zdecydowanie zwiększy to potencjał wydobywczy LW BOGDANKA i jest priorytetem naszej strategii rozwoju” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Dalszych informacji udzielają:


Tomasz Zięba
Rzecznik prasowy LW Bogdanka S.A.
tel. (81) 462 56 04
e-mail: tzieba@lw.com.pl 

Iwona Mojsiuszko
M+G
tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl 


LW Bogdanka – najważniejsze informacje

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

LW „Bogdanka” prowadzi działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Produkcję dodatkową Spółki stanowi cegła elewacyjna, produkowana w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał  karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER”. 


Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym ze bardziej znaczących podmiotów na rynku energetycznym w kraju. W 2010 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,8 mln ton.


Kopalnia „Bogdanka” zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. 


Strategia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zakłada kompleksową  rozbudowę kopalni w oparciu o pole Stefanów, co pozwoli na podwojenie poziomu wydobycia począwszy od 2014 r. Spółka chce w ten sposób zapewnić perspektywy do dalszego długofalowego rozwoju, wzrostu znaczenia kopalni na rynku, w branży i w regionie oraz stałego podnoszenia jej konkurencyjności.   Więcej informacji na www.bogdanka.eu


powrót
Kalendarium
Dziś jest:
09 lipca 2020
Imieniny:
Hieronima, Palomy, Weroniki
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.