X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyniki LW Bogdanka SA po III Q 2010r.

wtorek, 2010-11-09
LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. PO III KWARTALE 2010: KONSEKWENTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych
i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2010 roku 192,98 mln zł zysku netto (o 10,66% więcej niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny na poziomie 233,14 mln zł (o ponad 9,3% wyższy niż  rok wcześniej). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o niemal 10% do 943,22 mln zł.

Zarząd LW Bogdanka podtrzymuje zdecydowany sprzeciw wobec próby przejęcia przez NWR i wskazuje na ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia dla Spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych z niego wynikających.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po III kw. 2010 r. przedstawia tabela poniżej:

Tys. zł
I-III kwartał 2010
I-III kwartał 2009
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
934 224
850 672
+9,82
Zysk brutto
317 232
302 854
+4,75
EBITDA
337 458
319 454
+5,64
Zysk operacyjny
233 140
213 302
+9,30
Zysk netto
192 980
174 387
+10,66


W trakcie trzech kwartałów 2010 roku Grupa LW BOGDANKA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 934,22 mln zł, czyli wyższe o 9,82% od osiągniętych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2009 roku. Wzrost przychodów był konsekwencją wzrostu wolumenu sprzedaży węgla handlowego, pomimo niższej, w stosunku do 2009 roku, średniej cenie sprzedanego węgla.

Wśród czterech grup przychodów Grupy dodatnią dynamiką zmian charakteryzowała się sprzedaż węgla (+10,46%). Przychody w pozostałych grupach (sprzedaż ceramiki, pozostała działalność oraz sprzedaż towarów i materiałów) wykazały ujemną dynamikę kwartał do kwartału w przedziale 6,28% - 10,23%.

Produkcja i sprzedaż węgla energetycznego była głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA w trakcie pierwszych trzech kwartałów 2010 (a także 3 kwartałów 2009 roku). Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r. wygenerowała 97,05% osiąganych przez Grupę LW BOGDANKA przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to odpowiednio 96,48%).

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA:

Wyszczególnienie
I-III kw. 2010
Udział %
I-III kw. 2009
 Udział %
Sprzedaż węgla
906 651
97,05%
820 764
96,48%
Sprzedaż ceramiki
6 699
0,72%
7 148
0,84%
Pozostała działalność
14 869
1,59%
16 071
1,89%
Sprzedaż towarów i materiałów
6 005
0,64%
6 689
0,79%
Razem przychody ze sprzedaży
934 224
100,00%
850 672
100,00%

Większość (88,09%) zrealizowanej wartościowej sprzedaży węgla w analizowanym okresie 2010 roku (podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywa się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Jednostki Dominującej, tj. (Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., Elektrownia Ostrołęka S.A.).REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

30 września 2010 roku Spółka opublikowała prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA na 2010 rok.

Analiza wyników technicznych oraz ekonomiczno – finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 r. oraz perspektyw na pozostałe miesiące wskazuje, iż Spółka w b.r. osiągnie rekordowy wynik na produkcji węgla handlowego w dotychczasowej historii Spółki.

Prognozowany wzrost wydobycia i sprzedaży węgla wpłynie na wartość generowanych przychodów (pomimo przewidywanego nieznacznego spadku średniej ceny sprzedaży dla całego 2010 r., w stosunku do osiągniętej w roku 2009), jak również na poziom jednostkowego kosztu wydobycia węgla, a w konsekwencji na wyniki finansowe Spółki.

Zestawienie prognozowanych oraz zrealizowanych wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA w pierwszych 9 miesiącach 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł
Realizacja 2009
Prognoza na 2010
Dynamika (%)
Wykonanie po I-III kw. 2010
Realizacja prognozy (%)
Przychody ze sprzedaży netto
1 118 393
1 228 000
109,8
934 224
76,08%
Zysk operacyjny
226 710
242 000
106,7
233 140
96,34%
EBITDA
367 988
391 000
106,3
337 458
86,31%
Zysk netto
190 842
201 000
105,3
192 980
96,01%POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY LW BOGDANKA

W trakcie III kwartałów 2010 roku (podobnie jak w poprzednich latach) osiągnięte przez Grupę LW BOGDANKA przychody ze sprzedaży były determinowane głównie przez potencjał produkcyjno – wydobywczy spółki.

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2010 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku, wydobycie węgla handlowego wzrosło o ponad 11% i wynosiło 4.388,09 tys. ton, wobec wydobycia rok wcześniej na poziomie 3.945,23 tys. ton.

O efektywności i racjonalności wprowadzanych rozwiązań technologicznych w zakresie wydobycia węgla (m.in. zakup kompleksu strugowego do urabiania węgla z niskich pokładów oraz udoskonalenie wstępnego oddzielenia kamienia z urobku już na dole kopalni) może świadczyć fakt, że wyższe o 11,23% wydobycie węgla netto osiągnięto przy niższym o 1,89% wydobyciu brutto. Za trzy kwartały 2010 roku wskaźnik uzysku (stosunek uzyskanego węgla netto do wydobytego węgla brutto) wyniósł 74,44%, podczas gdy rok wcześniej było to 65,66%.

Dzięki skutecznie wdrażanym projektom w ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. uzyskano o ponad 440 tys. ton węgla handlowego więcej (w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.) – co przełożyło się także na wyższą sprzedaż, która za 9 miesięcy 2010 roku wyniosła 4.376,83 tys. ton (wzrost o 14,15%, tj. 542,59 tys. ton).WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie
I-III kw. 2010
I-III kw. 2009
Rentowność sprzedaży brutto
33,96%
35,60%
Rentowność EBIDTA
36,12%
37,55%
Rentowność EBIT
24,96%
25,07%
Rentowność brutto
25,89%
25,56%
Rentowność netto20,66%
20,50%
Rentowność aktywów (ROA)7,40%
8,45%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)10,51%
12,29%


Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA spadła z 35,60% (3 kw. 2009) do 33,96% (3 kw. 2010). Na zmianę wartości tego wskaźnika miała wpływ wyższa dynamika kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów wobec dynamiki przychodów.

Rentowność EBIT w analizowanym okresie wyniosła 24,96%, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 0,11 p.p. Niewielka zmiana wartości tego wskaźnika wskazuje, że w trakcie trzech kwartałów 2010 roku wartościowa zmiana przychodów w stosunku do zmiany sumy kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów łącznie z kosztami sprzedaży i kosztami administracyjnymi była niemal identyczna.

Odmienną tendencją, charakteryzowały się rentowność brutto i netto, których wartość za 3 kwartały 2010 roku wynosiła odpowiednio 25,89% i 20,66%. Wzrost kwartał do kwartału wynika z wyższych przychodów finansowych, jakie osiągnęła Jednostka Dominująca z tytułu utrzymywania wolnych środków na lokatach bankowych.

Spadek rentowności aktywów jest jedynie konsekwencją realizowanego dużego procesu inwestycyjnego (m.in. rozbudowa Pola Stefanów) – aktualnie Grupa wytwarza majątek, z którego korzyści będzie czerpać w przyszłości. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności aktywów.

Spadek rentowności kapitałów własnych spowodowany jest pozyskaniem nowego kapitału (poprzez emisję akcji w 2009 r.), z wykorzystania którego efekty widoczne będą w następnych latach. Do momentu oddania do użytkowania wszystkich nakładów należy oczekiwać spadku wskaźnika rentowności kapitałów własnych.


STRATEGIA

Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Grupę LW BOGDANKA to:
 • podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
 • poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
 • zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
 • działania z zakresu ochrony środowiska.

Zgodnie z nowym planem łączne nakłady inwestycyjne w 2010 roku wyniosą 857 mln –  poniżej założonego wcześniej budżetu, ze względu na renegocjacje cen.

Plany inwestycyjne LW BOGDANKA na 2010 rok obejmują:
 • Pole Stefanów:
  • kontynuacja budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego;
  • budowa wieży wyciągowej z budynkiem nadszybia szybu 2.1 oraz budowa układu napędowego maszyny wyciągowej;
  • obiekty budowlane powierzchni Pola Stefanów – zakończenie budowy budynku maszyny wyciągowej S 2.1 wraz z rozdzielnią, zasilaniem maszyny wyciągowej i rozbudową stacji 110 kV, budowa stacji wentylatorów głównych;
  • centralna Klimatyzacja Pola Stefanów – kontynuacja prac.
 • Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – rozpoczęcie rozbudowy do zdolności produkcyjnej 2400 Mg/h oraz kontynuacja budowy układu transportu urobku z Pola Stefanów do ZPMW.
 • Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka, w związku z planowanym od 2011 roku wzrostem wydobycia – rozpoczęcie rozbudowy.
 • Prace związane z udostępnianiem pokładów węgla.
 • Zakupy dóbr gotowych.
 • Uruchomienie i eksploatacja kompleksu strugowego.
 • Inwestycje odtworzeniowe.
 • Wykonanie i modernizacja wyrobisk w polu Bogdanka i Nadrybie.

W najbliższych latach, tj. 2010 ÷ 2014 Spółka zamierza przeznaczyć na cele rozwojowe ok. 1,8 mld  zł.


STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE OFERTY NWR

Firma New World Resources ogłosiła 5 października tego roku wezwanie na akcje LW Bogdanka po cenie 100,75 zł za sztukę. Zarząd LW Bogdanka jest zdecydowanie przeciwny tej próbie przejęcia i wskazuje na ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia dla spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych z niego wynikających.

Zarząd LW Bogdanka ocenia, że zaproponowana cena za akcję jest rażąco niska, gdyż nie uwzględnia efektów ekonomiczno-finansowych realizowanego w spółce programu inwestycyjnego, prowadzącego do podwojenia wielkości produkcji węgla do 2014 roku, właściwej premii za kontrolę nad spółką oraz długoterminowych perspektyw działalności spółki.

„Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2010 są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Odzwierciedlają naszą konsekwencję w budowaniu wartości LW Bogdanka. Pomimo niekorzystnych czynników, takich jak chociażby niższe ceny węgla, utrzymujemy zdecydowany wzrost i wysoką rentowność. Odnosząc się ponownie do oferty NWR zaznaczam, że Bogdanka ma wiele przewag konkurencyjnych w regionie: dzięki swojej efektywności, wydajności i zyskowności, które są istotnie wyższe od konkurencyjnych firm w regionie. Znaczenie tych atutów będzie rosło dzięki realizowanym inwestycjom, które do 2014 roku podwoją wielkość produkcji” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.na podstawie materiałów przygotowanych przez Rzecznika Prasowego
na stronie internetowej zamieścił Dział Promocji i Reklamy

powrót
Kalendarium
Dziś jest:
10 lipca 2020
Imieniny:
Filipa, Sylwany, Witalisa
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.