X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czwartek, 2013-05-30
W dniu 29.05.2013 r. Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. postanowił zwołać na dzień 27.06.2013 r. na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.
7) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2012.
8) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
9) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012.
10) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2012,
b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2012,
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012,
i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
11) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Opcji Menedżerskich w latach 2013-2018.
12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
13) Wolne wnioski.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11.06.2013 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej
akcjonariuszami w dniu rejestracji.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (11.06.2013 r.)

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (29.05.2013 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (12.06.2013 r.) w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia (24.06.2013 r., 25.06.2013 r., 26.06.2013 r.).
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz
może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy
akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl
Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub
osoby go reprezentujące.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 20.06.2013 r.). Projekty
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 06.06.2013 r.).

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty takie akcjonariusz może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia.

W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ich reprezentacji.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie, ani wykonywania prawa głosu w takiej formie.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.

Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.lw.com.pl.

Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, zostanie umieszczone również nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.

Szczegółowe informacje, projekty uchwał oraz dokumenty związane z przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej spółki w dziale Walne Zgromadzenie.
powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
16 sierpnia 2022
Imieniny:
Joachima, Nory, Stefana
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.