X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Wyniki Grupy LW BOGDANKA S.A. po 2012 roku

czwartek, 2013-03-21
REKORDOWY POZIOM WYDOBYCIA ORAZ BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w 2012 roku przychody w wysokości ponad 1,8 mld zł, czyli o 41% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk operacyjny był wyższy od osiągniętego rok wcześniej o prawie 34,5% i wyniósł 357,3 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 289,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 31%.

Osiągnięte w 2012 roku wydobycie na poziomie 7,78 mln ton było wyższe o 33,3% od osiągniętego rok wcześniej i jednocześnie rekordowe w historii firmy.

Spółka utrzymuje dobre wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach: rentowność sprzedaży brutto w całym roku wyniosła 27,52%, rentowność EBIT: 19,47%,
a rentowność netto: 15,79%.

Osiągnięty wzrost wydobycia oraz wyników finansowych jest efektem konsekwentnie wdrażanej przez Spółkę strategii, której głównym celem jest zwiększenie poziomu wydobycia do 11,5 mln ton rocznie po zakończeniu inwestycji w Polu Stefanów
(z 5,8 mln ton w 2010 roku i prawie 5,84 mln ton w 2011 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po czwartym kwartale 2012 roku oraz po 2012 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. zł
IV kw. 2012
IV kw. 2011
Zmiana
2012
2011
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
443 561
435 588
1,83%
1 835 801
1 301 349
41,07%
Zysk brutto
75 958
201 773
-62,35%
505 190
384 653
31,34%
EBITDA
90 613
229 941
-60,59%
658 089
450 603
46,05%
Zysk operacyjny
18 870
164 048
-88,50%
357 348
265 739
34,47%
Zysk przed opodatkowaniem
17 180
162 882
-89,45%
358 325
271 981
31,75%
Zysk netto
12 845
133 203
-90,36%
289 782
221 246
30,98%
 
Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w 2012 roku tradycyjnie była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta wygenerowała  96,37% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 94,11%). Wzrost przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną wyższej o 31,06% ilością sprzedanego węgla, przy wyższej jednostkowej średniorocznej cenie sprzedaży.

Ponad 80% ze zrealizowanej sprzedaży węgla, w ujęciu wartościowym, odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice" S.A. - Grupa ENEA SA, Elektrownią Połaniec SA / GDF Suez Energia Polska - Grupa GDF Suez Energia Polska, PGNIG Termika oraz Elektrownią Ostrołęka.

Słabsze wyniki czwartego kwartału w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie 2011 roku związane były z napotkaniem w tym okresie przez Spółkę mniej korzystnych warunków geologiczno-górniczych w ścianie strugowej w Polu Stefanów polegających na tzw. nieciągłości pokładu, co wpłynęło na poziom wydobycia.

Jednocześnie czwarty kwartał 2011 roku był wyjątkowo jak na ten okres dobry, ze względu na uruchomienie struga w tym okresie (czwarty kwartał jest zwykle słabszy w górnictwie, ze względu na tworzone rezerwy na koszty pracownicze, wypłacane barbórki i 14-tki).

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI LW BOGDANKA

Wskaźniki rentowności Spółki utrzymywały się w 2012 roku na dobrym poziomie, pomimo słabszego czwartego kwartału w porównaniu do tego samego okresu w 2011 roku.  

Wskaźniki rentowności Grupy LW BOGDANKA przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie
2012
2011
Zmiana
[p.p.]

2012-2011
Zmiana
[%]
2012/2011

Rentowność sprzedaży brutto
27,52%
29,56%
-2,04
-6,90%
Rentowność EBITDA
35,85%
34,63%
1,22
3,52%
Rentowność EBIT
19,47%
20,42%
-0,95
-4,65%
Rentowność brutto
19,52%
20,90%
-1,38
-6,60%
Rentowność netto
15,79%
17,00%
-1,21
-7,12%
Rentowność aktywów (ROA)
8,83%
7,49%
1,34
17,89%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)
13,06%
10,76%
2,30
21,38%
 
Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA spadła z 29,56% do 27,52%. Na zmianę wartości tego wskaźnika miała wpływ niższa dynamika wzrostu uzyskanych przychodów w stosunku do zmiany poniesionych kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Rentowność EBITDA wzrosła z 34,63% w 2011 roku do 35,85% w 2012 roku. Za zmianę wartości wskaźnika odpowiada rosnąca z 184,86 mln zł (za 2011 rok) do 300,74 mln zł (za 2012 rok) wartość amortyzacji.

W analizowanym okresie rentowność EBIT (zysku operacyjnego) wyniosła 19,47%, czyli była zbliżona do ubiegłorocznej.  

Rentowność brutto za 2012 rok wyniosła 19,52% i była nieznacznie niższa od tej za 2011 rok (o 1,38 p.p.).

Rentowność netto prowadzonej działalności Grupy Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. wyniosła za 2012 r. 15,79% wobec 17,00% rok wcześniej.

Wzrost rentowności aktywów (z 7,49% do 8,83%) jest konsekwencją wyższej dynamiki wyniku netto w stosunku do dynamiki zmiany średniego poziomu aktywów Grupy.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku rentowności aktywów, wzrost rentowności kapitałów własnych spowodowany jest przez wzrost zysku netto (o 30,98%), przy jednoczesnym wzroście (o 7,17%) wartości kapitałów własnych.
 
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W 2012 roku poziom wydobycia węgla handlowego Spółki był rekordowy w historii firmy i sięgnął 7,78 mln ton, co oznacza, że był wyższy o 33,34% od osiągniętego rok wcześniej (5,84 mln ton). Uzyskany w 2012 roku średnioroczny wskaźnik uzysku węgla (stosunek węgla handlowego do węgla brutto) również był lepszy niż osiągnięty w 2011.

Sprzedaż w 2012 roku osiągnęła poziom prawie 7,8 mln ton, czyli była o 31,06% wyższa od zanotowanej rok wcześniej. Poziom sprzedaży wyższy od poziomu wydobycia węgla netto wynika ze zbycia przez Spółkę większości posiadanych zapasów.

W efekcie zapasy węgla LW BOGDANKA na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły 18,3 tys. ton, czyli były niższe o 34,19% od zanotowanych w tym samym okresie rok wcześniej. Powyższy poziom zapasów odpowiada niespełna jednodniowej produkcji Spółki.  

STRATEGIA

Celem strategicznym rozwoju LW BOGDANKA S.A. niezmiennie pozostaje budowanie oraz wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez:
  • uzyskanie dostępu do nowych zasobów oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla w oparciu o rozbudowę Pola Stefanów,
  • utrzymanie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla, w szczególności dla energetyki zawodowej, na obszarze wschodniej Polski,
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w wyniku obniżania kosztów jednostkowych wydobycia i produkcji.
Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Spółkę to:

  • podwojenie potencjału produkcyjnego węgla do 11,5 mln ton po zakończeniu inwestycji w Polu Stefanów (z 5,8 mln ton w 2010 roku i prawie 5,84 mln ton w 2011 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
  • poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
  • zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
  • działania z zakresu ochrony środowiska.

Wyniki za 2012 rok oceniam jako zadowalające. Pomimo mniej korzystnych warunków geologiczno-górniczych w ścianie strugowej w Polu Stefanów polegających na tzw. nieciągłości pokładu, z którymi spotkaliśmy się w czwartym kwartale, oraz pogarszającej się w ubiegłym roku sytuacji na rynku węgla, osiągnęliśmy rekordowy w historii Spółki poziom wydobycia oraz bardzo dobre, również rekordowe w dotychczasowej historii firmy, wyniki finansowe. Rok 2013 rozpoczęliśmy zgodnie z założeniami, uzyskując w styczniu i lutym planowane poziomy wydobycia i satysfakcjonujące poziomy uzysku. Obecnie koncentrujemy się na kontynuacji zaplanowanych inwestycji, związanych ze zwiększaniem naszego potencjału produkcyjnego. Podpisaliśmy również umowę na zakup trzeciego kompleksu strugowego, którego dostawa zaplanowana jest na czerwiec przyszłego roku, a rozruch - na trzeci kwartał 2014 roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.
 
Obserwując rynek, oceniam, że rok 2013 może być dla branży trudny, w związku ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel energetyczny i rosnącymi w wielu kopalniach zapasami węgla na zwałach. Jestem jednak przekonany, że LW BOGDANKA, jako najbardziej efektywna i nowoczesna kopalnia w Polsce, posiada wszelkie atuty niezbędne do tego by sprostać trudnym warunkom rynkowym - dodał Zbigniew Stopa.
 
Dodatkowych informacji udziela: 
 
Magda Kołodziejczyk, M+G

tel. (22) 416 01 02, 501 16 88 07
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
 
LW BOGDANKA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W 2012 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 7,78 mln ton.
 
LW BOGDANKA prowadzi działalność górniczą  w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Produkcję dodatkową Spółki stanowi cegła elewacyjna, produkowana w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał  karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „EkoKLINKIER".  
 
Kopalnia BOGDANKA zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW BOGDANKA to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.  

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.
   
Więcej informacji na www.bogdanka.eu

 
powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
14 sierpnia 2022
Imieniny:
Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.