X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Rynek węgla w Polsce

Węgiel jest głównym surowcem wykorzystywanym w Polsce do produkcji energii elektrycznej. Według danych PSE w 2014 r. produkcja ogółem energii elektrycznej wyniosła 156 567 GWh, z czego 80 284 GWh (51%) wytworzono w elektrowniach na węgiel kamienny a 54 212 GWh (35%) w elektrowniach na węgiel brunatny. Pozostałe 21 998 GWh (14%) przypadło na elektrownie przemysłowe (m.in. węgiel kamienny), wiatrowe, gazowe oraz wodne.

 

Struktura paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2014 r.Źródło: PSE S.A.., www.pse.pl
 

W 2014 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych była niższa o 3,7% w stosunku do wielkości produkcji w roku 2013. Największy spadek produkcji energii zanotowano w elektrowniach wodnych o 8,8%. Spadek produkcji dotknął również elektrownie wykorzystujące węgiel i wyniósł odpowiednio 5,1% dla węgla kamiennego oraz 4,8% dla węgla brunatnego. Największy wzrost produkcji energii elektrycznej przypadł na elektrownie wiatrowe, gdzie roczna dynamika wyniosła 23,4%.

 

Roczna dynamika zużycia paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2014 r.


Źródło: PSE S.A.., www.pse.pl
 

Głównym powodem zmniejszania się popytu na węgiel jest wdrażanie pakietu klimatycznego, ograniczanie emisji CO2 oraz rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Celem polityki klimatycznej dla Unii Europejskiej jest program „3 x 20”, tzn. redukcja ilościowa emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku w odniesieniu do poziomów z 1990 roku. Taki cel wyznaczony przez UE wymusił na Polsce prowadzenie inwestycji w modernizację infrastruktury energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej jest osiągana poprzez inwestycje w nowe elektrownie lub modernizację bloków, inwestycję w sieć dystrybucyjną oraz w redukcję zużycia końcowego, w tym szczytowego.
Innym, ważnym czynnikiem wpływającym na poziom wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej jest również spadek energochłonności, która jest powodowana efektem przechodzenia gospodarki w kierunku gospodarki opartej na usługach, ale również jest to spowodowane mniejszym zużyciem energii przez gospodarstwa domowe.
W styczniu 2014 r. został wprowadzony mechanizm operacyjny rezerwy mocy, który spowodował wzrost ceny energii elektrycznej w Polsce względem cen w Europie Zachodniej. Ceny w krajach ościennych były w ubiegłym roku średnio niższe o około 10-15 EUR niż w Polsce, co spowodowało wzrost importu energii elektrycznej, a w konsekwencji wykluczanie najdroższych elektrowni.
 

Średnia cena kontraktów typu BASE na TGE S.A. – [PLN/MWh]


Źródło: TGE S.A.
 

W wyniku podaży taniej energii z innych krajów Europy, Polska pierwszy raz od 2003 roku stała się importerem energii elektrycznej netto. W 2013 r. Polska wyeksportowała około 4,5 TWh. W 2014 r. saldo wymiany zagranicznej było już na korzyść importu energii elektrycznej, który wyniósł 2,2 TWh.
Wyższy poziom importu oznacza spadek ilości energii elektrycznej produkowanej w kraju, a tym samym obniżone zapotrzebowanie na paliwo, w tym na węgiel. Można szacować, że różnica importu netto pomiędzy 2013 a 2014 r. spowodowała niezużycie około 3,0 mln Mg węgla przez elektrownie zawodowe.

 

Produkcja oraz sprzedaż węgla energetycznego w Polsce

Polska jest liczącym się producentem węgla kamiennego na świecie oraz największym w Unii Europejskiej. W ostatnich latach zauważalny jest jednak silny trend spadkowy.
Spadek produkcji węgla energetycznego w Polsce jest spowodowany restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, która była prowadzona w latach 1998 – 2006. Program restrukturyzacji obejmował ograniczenie zdolności produkcyjnych kopalń, oddłużanie i ograniczanie zatrudnienia w zakładach górniczych. W efekcie spowodowało to zmniejszenie produkcji, a w dalszej perspektywie, w wyniku częściowego przestawienia się gospodarki na inne źródła energii również popytu na węgiel energetyczny.
Trend spadkowy w sprzedaży węgla chwilo wyhamował około 2009 roku. W 2011 roku sprzedaż węgla energetycznego w kraju była wyższa niż jego produkcja, co doprowadziło do nagłego wzrostu cen węgla na rynkach. Sytuacja ta zachęciła krajowe kopalnie do zwiększenia produkcji. Jednak taka polityka szybko doprowadziła do wystąpienia nadpodaży węgla, co od początku 2012 roku spowodowało nagły przyrost stanu zapasów (zauważalny głównie w kopalniach śląskich), a jednocześnie miało wpływ na spadek ceny węgla energetycznego. W efekcie nastąpił spadek produkcji oraz sprzedaży, który rozpoczął się w roku 2013 i trwa do dziś. Wpływ na taką sytuację mają również warunki atmosferyczne, a w szczególności ciepłe zimy w 2013 oraz 2014 r. Od grudnia 2012 roku do listopada 2014 r. produkcja węgla energetycznego zmniejszyła się o 21,3%. Sprzedaż węgla energetycznego w tym samym okresie spadła o 11,2%.
 

Zestawienie produkcji oraz sprzedaży węgla energetycznego w Polsce w latach 2005 – 2014 – [tys. Mg]


Źródło: ARP S.A.

 


Roczna dynamika produkcji oraz sprzedaży węgla energetycznego w Polsce w latach 2005 - 2014


Źródło: ARP S.A.
 

Szacuje się, że na koniec 2014 r. na zwałach w kopalniach oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach składowane jest około 16,0 mln Mg węgla energetycznego. W przeważającej ilości są to miały energetyczne. Taki stan zapasów utrzymuje się od końca 2012 roku i jest związany z nadwyżką krajowej produkcji.
 

Stan zapasów na koniec poszczególnych kwartałów w kopalniach latach 2011 – 2014 – [tys. Mg]


Źródło: ARP S.A.

 

Cena węgla energetycznego

Do roku 2012 cena sprzedaży węgla energetycznego w polskich kopalniach podążała zgodnie z trendami cenowymi na rynkach światowych. W latach 2005 – 2012 cena węgla energetycznego z wyjątkiem sytuacji w 2010 roku była w trendzie wzrostowym. Dynamika wzrostu ceny w tym okresie wyniosła około 81%. Przecena jaka nastąpiła na rynkach światowych w 2011 oraz 2012 roku spowodowała załamanie się krajowego rynku węgla energetycznego i gwałtowny spadek ceny. W okresie 2012 - 2014 średnia cena węgla spadła o 15%.
Innym istotnym czynnikiem, który miał wpływ na spadek ceny węgla energetycznego na rynku krajowym od początku 2013 r., był spadek popytu na węgiel, który rozpoczął się w 2012 roku przy jednoczesnym braku ograniczenia krajowej produkcji, co spowodowało nadpodaż miałów energetycznych.
W październiku 2014 r. Agencja Rozwoju Przemysłu w Katowicach utworzyła Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego 1 (Polish Steam Coal Market Index). Indeks ten jest grupą wskaźników ceny wzorcowej węgla energetycznego produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym (Indeks PSCMI 1).
Indeks PSCMI 1 odzwierciedla poziom cen loco kopalnia miałów energetycznych klasy 20-23 MJ, w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Indeks obliczany jest jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu, zawartość siarki całkowitej poniżej 1%. Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Źródłem danych do obliczania wskaźników są dane krajowych producentów węgla kamiennego pozyskiwane przez katowicki oddział ARP S.A. w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, którego organem prowadzącym jest minister właściwy ds. gospodarki.
 

Średnia roczna cena węgla energetycznego w Polsce w latach 2005 – 2014 oraz Indeks PSCMI w latach 2011 - 2014 – [PLN/Mg]


Źródło: ARP S.A.
 

 

Roczna dynamika średniej rocznej ceny węgla energetycznego w Polsce w latach 2005 - 2014


Źródło: ARP S.A.


 
Import oraz eksport węgla energetycznego

Import węgla do krajów Unii Europejskiej jest głównym źródłem pozyskiwania przez nie tego paliwa. Do roku 2008 Polska była jednym z największych eksporterów węgla do odbiorców w Europie. Jednak od 2008 roku w efekcie zachodzących zmian na rynku węgla zaczęła być jego importerem netto. Głównym powodem takiej zmiany była restrukturyzacja górnictwa węglowego w Polsce, która doprowadziła do znacznego zmniejszenia ilości produkowanego węgla przy jednoczesnym stabilnym popycie wewnętrznym.
W latach 2009 - 2010 oraz w 2012 - 2013 na rynku krajowym wystąpił niedobór węgla w sortymentach średnim oraz grubym, co wymusiło konieczność jego importu. Dodatkowym czynnikiem, który sprzyja importowi węgla w tych sortymentach jest wysoka premia cenowa na ich sprzedaży w kraju.
Nagły wzrost eksportu węgla w latach 2012 – 2014 był spowodowany realizowaniem przez kopalnie śląskie sprzedaży miałów energetycznych po cenach niższych niż obowiązywały na rynku. Takie działanie miało na celu zredukowanie poziomu zapasów węgla na zwałach.
Głównym kierunkiem importu węgla do Polski jest Rosja. Odpowiada ona za blisko 80% całego importu węgla. Węgiel importowany jest głównie drogą kolejową, przez terminale graniczne w Braniewie, Terespolu, Małaszewiczach. Największym odbiorcą polskiego węgla są Niemcy, gdzie kierowane jest blisko 40% węgla przeznaczonego na eksport.
 

Zestawienie importu oraz eksportu węgla kamiennego w latach 2005 - 2014


Źródło: ARP S.A.


Perspektywy rozwoju mocy

W perspektywie najbliższych lat nastąpi przyrost mocy wytwórczych, jednak dokona on się poprzez modernizację oraz instalację nowych bloków cechujących się wyższą sprawnością. Stare bloki, które były wybudowane przed 1990 rokiem, charakteryzują się sprawnością na poziomie 33-38% brutto. Elektrownie uruchomione w latach 2000 – 2010 charakteryzują się sprawnością na poziomie 39-44% brutto. Projektowana sprawność budowanych obecnie elektrowni ma osiągnąć sprawność 49% brutta. Wyższa planowana sprawność w nowych elektrowniach, pozwoli na obniżenie kosztu produkcji energii elektrycznej, dzięki temu elektrownie te będą miały największy udział w rynku.
Do roku 2020 planuje się uruchomienie budowanych obecnie bloków w elektrowniach na węgiel kamienny. Są to głównie inwestycje prowadzone przez PGE (Elektrownia Opole – 2 x 900 MW), ENEA (Elektrownia Kozienice – 1000 MW), Tauron (Elektrownia Jaworzno – 910 MW) oraz EDF (Elektrownia Rybnik – 900 MW). W związku z prowadzonymi inwestycjami do roku 2018 planuje się, że część najstarszych bloków energetycznych na węgiel kamienny zostanie wyłączona, a część zostanie pozostawiona do dyspozycji w rezerwie.
 

Bilans włączeń oraz odstawień mocy w elektrowniach węglowych 2015-2020

 
Źródło: opracowanie własne

 

Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 1 075 MW w Elektrowni Kozienice, zgodnie z obowiązującą umową oznacza dla LW BOGDANKA zbyt na dodatkowe min. 2 mln ton rocznie.

Kalendarium
Dziś jest:
15 sierpnia 2022
Imieniny:
Marii, napoleona, Stelii
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.