bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana kapitału zakładowego

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: Lubelski Węgiel  "Bogdanka"  Spółka Akcyjna
skrócona nazwa: LW  "Bogdanka"  S.A.

Adres: Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie, tel. (0-81) 462-51-00,  462-51-01 fax (0-81) 462-51-91, 462-56-37

Nr statystyczny REGON 430309210,
NIP - 713-000-57-84
KRS - Sąd Gospodarczy w Lublinie XI wydział Gospodarczy - nr 0000004549

Kapitał zakładowy spółki - 170.067.950

Konto : PEKAO S.A. III O/Lublin - 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280

 

REJESTRY I ARCHIWA

 

W firmie prowadzone są następujące rejestry:

- rejestr aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń, itp),

- rejestr pełnomocnistw,

- rejestr umów,

- rejestr podań,

- rejestre faktur,

- książka kontroli,

- dzienniki korespondencyjne,

- rejestr dokumentacji mierniczo - geologicznej

W Spółce funkcjonuje archiwum zakładowe- dokumentacja przechowywana w archiwum jest udostępniana na miejscu upoważnionym pracownikom i za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której akta pochodzą. Wypożyczenie dokumentacji dla celów służbowych poza teren firmy może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i za pisemną zgodą Prezesa Spółki. Wypożyczenie dokumentacji z archiwum zakładowego odbywa się na podstawie „karty udostępnienia”, podpisywanej przez pracownika korzystającego z dokumentacji i kierownika komórki organizacyjnej.

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" z siedzibą w Bogdance na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.). Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" S.A. nastąpił 1 marca 1993 roku.

W ramach realizacji postanowień ugody bankowej, w wyniku konwersji długu, KWK "Bogdanka" SA przestała być z dniem 29 grudnia 1994 roku Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, wobec objęcia przez nowych akcjonariuszy (wierzycieli) 4.01 % akcji Spółki.

W ramach realizacji procesu restrukturyzacji kapitałowej i organizacyjnej grupy kapitałowej Kopalni NWZA KWK „Bogdanka” S.A. w dniu 10 sierpnia 2000 r. oraz NWZA GK „Lubelski Węgiel” S.A. w dniu 11 sierpnia 2000 r. podjęły uchwały o połączeniu spółek KWK „Bogdanka” S.A. (spółka przejmująca) i GK „Lubelski Węgiel” S.A. (spółka przejmowana) w drodze inkorporacji bez podwyższenia kapitału.

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółek i wykreślenia z rejestru GK „Lubelski Węgiel” S.A. z dniem 02 stycznia 2001 r.
W dniu 12.02.2001 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany dotychczasowej nazwy na Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna.

W dniu 28.12.2004 r. NWZ umorzyło za zgodą akcjonariuszy 19.610 akcji imiennych serii B oraz obniżyło kapitał zakładowy Spółki o 980.500 zł do kwoty 115.067.950 zł. Rejestracji zmiany kapitału zakładowego Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał postanowieniem z dnia 13.01.2005 r.

Dnia 29 października 2008 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 50,00 PLN ustalono na kwotę 5,00 PLN dla każdej akcji. W tym samym dniu, w związku z zamianą części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać scalenia wszystkich istniejących akcji serii A, 2.685.180 akcji serii B oraz wszystkich akcji serii C w akcje serii A. W związku z powyższymi zmianami kapitał zakładowy wynoszący 115.067.950,00 PLN dzieli się na 23.013.590 akcji o wartości 5,00 PLN każda, w tym 19.770.590 akcji na okaziciela serii A oraz 3.243.000 akcji imiennych serii B.

Dnia 14 listopada 2008 r.  uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. został podwyższony kapitał zakładowy spółki w drodze emisji 11.000.000 akcji serii C. Zmiana ta została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 lipca 2009 roku.
Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 170.067.950 zł i dzieli się na 34.013.590 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez LW „Bogdanka” S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 34.013.590 głosów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakres podstawowej działalności gospodarczej Spółki obejmuje działalność górniczą w zakresie gospodarczego wydobywania i wzbogacania węgla surowego, sprzedaż węgla handlowego odbiorcom, ochronę i rekultywację terenów.

Produkcję dodatkową stanowią materiały budowlane, głównie w postaci cegły klinkierowej, produkowane w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „Ekoklinkier”.

W ramach grupy kapitałowej Spółki działalność obejmuje także produkcję energii cieplnej, produkcję i remonty urządzeń energetycznych, produkcja wody pitnej i przemysłowej.

 

KONCESJE I ZEZWOLENIA

Działalność górnicza w zakresie gospodarczego wydobywania kopaliny węgla kamiennego musi odbywać się zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.

W związku z jego wymogami Spółka posiada:

1. Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego zatwierdzoną decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 października 1998 r. (DG/kzk/ZW/6924/98) uzupełnioną dodatkiem nr 2, oraz Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego „Bogdanka” w nowym obszarze górniczym „Puchaczów V”, która została przyjęta przez Ministerstwo Środowiska (pismo znak DGkzk-479-57/7755/9743/07/EZD z dnia 13.11.2007).

2. Projekt zagospodarowania złoża węgla kamiennego objętego Obszarem Górniczym „Puchaczów IV” (zasoby przemysłowe 335.564 tys. ton) zatwierdzony decyzją MOŚZNiL z dnia 10 grudnia 1998 r. (DG/e/KP/489-4721/98 ważny do 31 grudnia 2015 r., oraz . Plan zagospodarowania złoża w nowym, poszerzonym obszarze górniczym „Puchaczów V”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie (opinia L.dz. LUB-5350/41/07/08/JD z dnia 11.02.2008).

3. Koncesję na eksploatację wydaną przez MOŚZNiL nr 156/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. (BKk/MS/1328/94) wraz z późniejszymi zmianami koncesji z dnia 27 sierpnia 1997 r. (GK/wk/PK/3011/97) w sprawie zmiany obszaru górniczego „Puchaczów IV” o powierzchni 57.003.848 m2, ważną do dnia 31 sierpnia 2015 r., oraz z dnia 8 października 2001 r. (De/RR/487-4908/2001) w sprawie zmiany nazwy firmy, oraz Koncesję nr 5/2009 na wydobywanie węgla kamiennego w nowym powiększonym obszarze górniczym „Puchaczów V” w pokładach 382 i 385/2 oraz w dwóch niżej zalegających pokładach 389 i 391 tego obszaru, udzieloną przez Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 kwietnia  2009 r.

4. Plan Ruchu Zakładu Górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie dla części podstawowej decyzją z dnia 30 grudnia 1994 r. (L.dz. 7/74/213/94/MM). Część podstawowa obowiązuje przez okres ważności koncesji. Część szczegółowa obejmująca lata 2007÷2009 zatwierdzona przez Dyrektora OUG w Lublinie decyzją z dnia 6 listopada 2006 r. (L.dz. LUB-0234/72/2006/MM).

5. Inne koncesje i zezwolenia, jak np. zezwolenie na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zrzut wód dołowych, itp.


MAJĄTEK, KTÓRYM SPÓŁKA DYSPONUJE

Wartość majątku Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r. tj. na dzień bilansowy
wynosi: 1 657 430 tys. zł z tego:

- aktywa trwałe: 1 386 033 tys. zł

- aktywa obrotowe 271 397 tys. zł


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA (Akcjonariat)


Strukturę akcjonariatu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 10.07.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Obecni Akcjonariusze  Seria akcji
 Ilość akcji Wartość nominalna pakietu [zł]  Udział w kapitale [%]
 Ilość głosów w WZ [%]
Skarb Państwa
A
 19.036.870 95.184.350
65,50
65,50
B
3.243.000
16.215.000
Elektrownia Kozienice
A
 486.780  2.433.900 1,43
1,43
NFOŚiGW w Warszawie
A
 135.820  679.100 0,40
0,40
pozostali
A
 111.120  555.600 0,33
 0,33
pozostali*
C
11.000.000
55.000.000
32,34
32,34 
Razem
 34.013.590  170.067.950 100,00
 100,00


* w tym Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, który na dzień 30 czerwca 2009 r. posiadał teoretyczny udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5 %
Opublikował: organizacyjny organizacyjny
Publikacja dnia: 14.07.2009
Podpisał: Agnieszka Stolarczyk
Dokument z dnia: 14.07.2009
Dokument oglądany razy: 6 339