bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.04.2010 z powodu:
aktualizacja danych

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

1.        Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.- skład osobowy:

1)      Mirosław Taras – Prezes Zarządu

2)      Zbigniew Stopa – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

3)      Waldemar Bernaciak – Zastępca Prezesa ds. Handlu i Logistyki

4)      Krystyna Borkowska – Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych – Główny Księgowy

5)      Janusz Chmielewski – Członek Zarządu wybrany przez pracowników

 

2.        Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. - skład osobowy:

1) Krzysztof Maślankowski

- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2) Grażyna Dec

- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3) Bogdan Kowal

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

4) Adam Partyka

- Członek Rady Nadzorczej,

5) Henryk Czapla

- Członek Rady Nadzorczej,

6) Wiesław Różycki

- Członek Rady Nadzorczej


3. Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

 

Kompetencje organów Spółki

 

I.      ZARZĄD

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie uchwał i wydawanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami prawa lub statutem Spółki dla Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

W skład Zarządu Spółki wchodzą:
1)   Prezes Zarządu

2)      Zastępca Prezesa ds. Technicznych,

3)      Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,

4)      Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,

5)      Członek Zarządu wybrany przez pracowników.

 

Członkowie Zarządu kierują sprawami Spółki zgodnie z dokonanym podziałem zadań.

Prezes Zarządu:

-  sprawuje ogólne kierownictwo i koordynację prac Spółki oraz nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiązanymi kapitałowo ze Spółką poprzez wyznaczonych do Rad Nadzorczych przedstawicieli;

- reprezentuje Spółkę na zewnątrz;

- przewodniczy Zarządowi Spółki i kieruje jego pracami oraz nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu.

- bezpośrednio nadzoruje wykonanie zadań przez podległe mu komórki organizacyjne obejmujące swoim zakresem działania:

a)         organizację przedsiębiorstwa

b)         obsługę organów Spółki,

c)         prywatyzację, restrukturyzację Spółki,

d)         nadzór właścicielski i inwestycje kapitałowe,

e)         wewnętrzne przekształcenia strukturalne i własnościowe,

f)      przekazywanie informacji i raportów inwestorom, akcjonariuszom i instytucjom giełdowym,

g)         realizację strategii LW „Bogdanka” S.A. i długoletnich planów Spółki,

h)         współpracę z mediami i politykę informacyjną,

i)      archiwum zakładowe i kancelarię ogólną,

j)      kontrolę wewnętrzną w Spółce,

k)         sprawy obronne,

l)      politykę kadrową, sprawy pracownicze i socjalne,

m)       sprawy bezpieczeństwa, higieny pracy i szkolenia,

n)         dywersyfikację działalności Spółki i integrację z Unią Europejską,

o)         zamierzenia przyszłościowe związane z rozwojem i modernizacją produkcji w Spółce,

p)         ochronę danych osobowych oraz informacji niejawnych,

q)         kontrolę sprzedaży węgla handlowego i kontrolę jakości urobku węglowego oraz kontrolę pracy zakładu przeróbki węgla,

r)                wykonywanie analiz chemiczno-fizycznych i badań środowiska pracy oraz opróbowanie jakości miału węglowego zgromadzonego w magazynie,

s)               kontrolę jakości wyrobów ceramiki budowlanej.

 


Zastępca Prezesa Zarządu jako Dyrektor d/s Produkcji

organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

a)       działalności inwestycyjnej i remontowej,

b)       kosztorysowania i wyceny usług,

c)       gospodarki materiałowej i maszynowej,

d)       ochrony środowiska i zagospodarowania kamienia,

e)       utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych,

f)        analizy i optymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym maszyn i urządzeń,

g)       planowania gospodarki złożem,

h)       wydobycia i produkcji węgla handlowego,

i)         prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej i produkcyjnej,

j)         postępu techniczno-ekonomicznego,

k)       organizacji i planowania produkcji oraz rozwoju Kopalni,

l)         badań i wdrożeń.

 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

organizuje i nadzoruje działalność Spółki w szczególności w zakresie:

a)       sprzedaży i ekspedycji hurtowej węgla,

b)       prowadzenia gospodarki magazynowej węgla,

c)       sprzedaży ceramiki budowlanej,

d)       projektowania i realizacji działań promocyjnych, reklamowych oraz zarządzania markami Spółki,

e)       analiz rynkowych,

f)        transportu kolejowego,

g)       logistyki i prowadzenia gospodarki magazynowej,

h)       informatyzacji Spółki,

i)         organizacji i realizacji przetargów oraz zawierania umów i ich rozliczania pod względem formalno – prawnym,

j)         produkcji ceramiki budowlanej.


Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy

odpowiada za działalność Spółki w szczególności w zakresie:

a)       zarządzania finansami Spółki,

b)       efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych,

c)       polityki płac i ubezpieczeń,

d)       analiz ekonomiczno – finansowych,

e)       sprawozdawczości i statystyki,

f)        budżetowania i controllingu,

g)       nadzoru nad zarządzaniem wartością Spółki,

h)       obsługi finansowo-księgowej,

i)         księgowości i rozrachunków z kontrahentami,

j)         inwentaryzacji ciągłej.

 

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych jako Głównego Księgowego należą:

organizacja pracy podległych działów oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania zgodnego z ustawą o rachunkowości i innymi zadaniami księgowości,

a)       sporządzanie wymaganych bieżących sprawozdań finansowych,

b)       sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

c)       nadzór nad organizacją rachunkowości zarządczej,

d)       sporządzanie raportów wewnętrznych dla władz Spółki,

e)       bieżąca analiza kont rozrachunków (należności i zobowiązań),

f)        zatwierdzanie dokumentów do zapłaty i księgowania,

g)       wnioskowanie do Zarządu Spółki w sprawach wymagających jego decyzji,

h)       opracowanie zasad gospodarowania krótkoterminowymi papierami wartościowymi,

i)         organizacja prac związanych z prowadzeniem finansów w zakresie gospodarki kasowej i rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi,

Członek Zarządu wybierany przez pracowników

odpowiada za:

a) współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce,

b) komunikację społeczną w Spółce,

c) tworzenie warunków dla lepszego wykorzystania potencjału społecznego Spółki (marketing wewnętrzny),

d) nadzór nad prawidowym wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

e) wykonywanie innych obowiązkównałożonych na niego uchwałamoi Zarządu.

Poszczególni członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im bezpośrednio jednostkami organizacyjnymi Spółki.

Za obsługę organizacyjno-techniczną Zarządu odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Zarządu wraz z podległymi mu komórkami organizacyjnymi.


II. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1.            Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a)       ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak
i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,

b)       ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

c)       składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b,

d)       wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

e)       określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych (techniczno-ekonomicznych) oraz strategicznych planów wieloletnich,

f)        opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

g)       opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

h)       uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

i)         przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

j)         zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

k)       zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki.

2.            Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

a)        Nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 200.000 euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości 800.000 euro w złotych,

b)                    Nabycie lub zbycie środków trwałych, nie związanych z przedmiotem działalności Spółki, jeżeli wartość środków trwałych, objętych jednorazową czynnością prawną przekracza 1/20 części kapitału zakładowego,

c)             Zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość
w złotych kwoty 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,

d)                    Zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo członkiem Zarządu, oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

3.            Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a)             Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

b)             Wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

c)             Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,

d)             Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

e)             Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu za wyjątkiem członka zarządu wybieranego przez pracowników,

f)              Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,

g)             Udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

h)             Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.


III. Walne Zgromadzenie

1.    Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

a)    z własnej inicjatywy,

b)     na żądanie Rady Nadzorczej,

c)    na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt b-c.

5.   Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia:

a)      jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, określonym w Kodeksie spółek handlowych, lub

b)     jeżeli pomimo złożenia żądania o którym mowa w ust. 3 pkt b - Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6.   Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy złożyli żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt c, mają prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku upoważnienia ich do tego przez sąd rejestrowy. W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zd. 1, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.

7.       Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

8.       Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

9.       Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej przepisami  zwołujący Walne Zgromadzenie.

10.         Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

11.         Jeżeli żądanie, o którym mowa wyżej, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12.         Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

13.         W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu w ogłoszeniu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

14.         Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

15.          Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca albo osoba, wskazana przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

16.          Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § l Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

17.   Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

18.    Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

19.   Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

20.          Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

21.          Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

22.         Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

23.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się
w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

24.          Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1)            rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)            powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3)            udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4)            ustalenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy.

25.         Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)            powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

2)            ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

26.         Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1)            zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2)            nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 800.000 euro
w złotych,

3)            zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

4)            podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

5)            emisja obligacji każdego rodzaju,

6)            nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenie upoważnienia do ich nabywania, w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych,

7)            przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

8)            tworzenie, użycie środków i likwidacja kapitałów rezerwowych,

9)            użycie środków kapitału zapasowego,

10)         postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

11)         wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do Spółki lub spółdzielni.

27.         Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)            połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2)            zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

3)            rozwiązanie i likwidacja Spółki.

28.         Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

1)            zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

2)            objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,

3)            zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.

29.         W przypadku, o którym mowa ust. 28 pkt 3, uchwała Walnego Zgromadzenia określa warunki i tryb zbycia akcji albo udziałów.

30.         Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 28, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)            objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

2)            wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza 5 (pięciu) procent kapitału zakładowego Spółki,

3)            zbywane lub nabywane są akcje, będące w publicznym obrocie.Opublikował: organizacyjny organizacyjny
Publikacja dnia: 29.06.2009
Podpisał: Agnieszka Stolarczyk
Dokument z dnia: 25.06.2009
Dokument oglądany razy: 8 644
Wersja do druku