bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: Lubelski Węgiel  "Bogdanka"  Spółka Akcyjna
skrócona nazwa: LW  "Bogdanka"  S.A.

Adres: Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie, tel. (0-81) 462-51-00,  462-51-01 fax (0-81) 462-51-91, 462-56-37

Nr statystyczny REGON 430309210,
NIP - 713-000-57-84
KRS - Sąd Gospodarczy w Lublinie XI wydział Gospodarczy - nr 0000004549

Kapitał zakładowy spółki - 115.067.950 zł

Konto : PEKAO S.A. III O/Lublin - 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280

 

REJESTRY I ARCHIWA

 

W firmie prowadzone są następujące rejestry:

- rejestr aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń, itp),

- rejestr pełnomocnistw,

- rejestr umów,

- rejestr podań,

- rejestre faktur,

- książka kontroli,

- dzienniki korespondencyjne,

- rejestr dokumentacji mierniczo - geologicznej

W Spółce funkcjonuje archiwum zakładowe- dokumentacja przechowywana w archiwum jest udostępniana na miejscu upoważnionym pracownikom i za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której akta pochodzą. Wypożyczenie dokumentacji dla celów służbowych poza teren firmy może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i za pisemną zgodą Prezesa Spółki. Wypożyczenie dokumentacji z archiwum zakładowego odbywa się na podstawie „karty udostępnienia”, podpisywanej przez pracownika korzystającego z dokumentacji i kierownika komórki organizacyjnej.

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" z siedzibą w Bogdance na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.). Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" S.A. nastąpił 1 marca 1993 roku.

W ramach realizacji postanowień ugody bankowej, w wyniku konwersji długu, KWK "Bogdanka" SA przestała być z dniem 29 grudnia 1994 roku Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, wobec objęcia przez nowych akcjonariuszy (wierzycieli) 4.01 % akcji Spółki.

W ramach realizacji procesu restrukturyzacji kapitałowej i organizacyjnej grupy kapitałowej Kopalni NWZA KWK „Bogdanka” S.A. w dniu 10 sierpnia 2000 r. oraz NWZA GK „Lubelski Węgiel” S.A. w dniu 11 sierpnia 2000 r. podjęły uchwały o połączeniu spółek KWK „Bogdanka” S.A. (spółka przejmująca) i GK „Lubelski Węgiel” S.A. (spółka przejmowana) w drodze inkorporacji bez podwyższenia kapitału.

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółek i wykreślenia z rejestru GK „Lubelski Węgiel” S.A. z dniem 02 stycznia 2001 r.
W dniu 12.02.2001 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany dotychczasowej nazwy na Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna.

W dniu 28.12.2004 r. NWZ umorzyło za zgodą akcjonariuszy 19.610 akcji imiennych serii B oraz obniżyło kapitał zakładowy Spółki o 980.500 zł do kwoty 115.067.950 zł. Rejestracji zmiany kapitału zakładowego Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał postanowieniem z dnia 13.01.2005 r.

Dnia 29 października 2008 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 50,00 PLN ustalono na kwotę 5,00 PLN dla każdej akcji. W tym samym dniu, w związku z zamianą części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać scalenia wszystkich istniejących akcji serii A, 2.685.180 akcji serii B oraz wszystkich akcji serii C w akcje serii A. W związku z powyższymi zmianami kapitał zakładowy wynoszący 115.067.950,00 PLN dzieli się na 23.013.590 akcji o wartości 5,00 PLN każda, w tym 19.770.590 akcji na okaziciela serii A oraz 3.243.000 akcji imiennych serii B.

 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakres podstawowej działalności gospodarczej Spółki obejmuje działalność górniczą w zakresie gospodarczego wydobywania i wzbogacania węgla surowego, sprzedaż węgla handlowego odbiorcom, ochronę i rekultywację terenów.

Produkcję dodatkową stanowią materiały budowlane, głównie w postaci cegły klinkierowej, produkowane w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „Ekoklinkier”.

W ramach grupy kapitałowej Spółki działalność obejmuje także produkcję energii cieplnej, produkcję i remonty urządzeń energetycznych, produkcja wody pitnej i przemysłowej.

 


KONCESJE I ZEZWOLENIA

Działalność górnicza w zakresie gospodarczego wydobywania kopaliny węgla kamiennego musi odbywać się zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.

W związku z jego wymogami Spółka posiada:

1. Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego zatwierdzoną decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 października 1998 r. (DG/kzk/ZW/6924/98) uzupełnioną dodatkiem nr 2, oraz Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego „Bogdanka” w nowym obszarze górniczym „Puchaczów V”, która została przyjęta przez Ministerstwo Środowiska (pismo znak DGkzk-479-57/7755/9743/07/EZD z dnia 13.11.2007).

2. Projekt zagospodarowania złoża węgla kamiennego objętego Obszarem Górniczym „Puchaczów IV” (zasoby przemysłowe 335.564 tys. ton) zatwierdzony decyzją MOŚZNiL z dnia 10 grudnia 1998 r. (DG/e/KP/489-4721/98 ważny do 31 grudnia 2015 r., oraz . Plan zagospodarowania złoża w nowym, poszerzonym obszarze górniczym „Puchaczów V”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie (opinia L.dz. LUB-5350/41/07/08/JD z dnia 11.02.2008).

3. Koncesję na eksploatację wydaną przez MOŚZNiL nr 156/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. (BKk/MS/1328/94) wraz z późniejszymi zmianami koncesji z dnia 27 sierpnia 1997 r. (GK/wk/PK/3011/97) w sprawie zmiany obszaru górniczego „Puchaczów IV” o powierzchni 57.003.848 m2, ważną do dnia 31 sierpnia 2015 r., oraz z dnia 8 października 2001 r. (De/RR/487-4908/2001) w sprawie zmiany nazwy firmy, oraz Koncesję nr 5/2009 na wydobywanie węgla kamiennego w nowym powiększonym obszarze górniczym „Puchaczów V” w pokładach 382 i 385/2 oraz w dwóch niżej zalegających pokładach 389 i 391 tego obszaru, udzieloną przez Ministra Ochrony Środowiska z dnia 6 kwietnia  2009 r.

4. Plan Ruchu Zakładu Górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie dla części podstawowej decyzją z dnia 30 grudnia 1994 r. (L.dz. 7/74/213/94/MM). Część podstawowa obowiązuje przez okres ważności koncesji. Część szczegółowa obejmująca lata 2007÷2009 zatwierdzona przez Dyrektora OUG w Lublinie decyzją z dnia 6 listopada 2006 r. (L.dz. LUB-0234/72/2006/MM).

5. Inne koncesje i zezwolenia, jak np. zezwolenie na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zrzut wód dołowych, itp.


MAJĄTEK, KTÓRYM SPÓŁKA DYSPONUJE

Wartość majątku Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r. tj. na dzień bilansowy
wynosi: 1 657 430 tys. zł z tego:

- aktywa trwałe: 1 386 033 tys. zł

- aktywa obrotowe 271 397 tys. zł


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA (Akcjonariat)

 

Akcjonariusz
ilość akcji
cena nominalna
(zł)
wartość nominalna pakietu akcji (zł)
udział %
1. Skarb Państwa
22 279 870
5
111 399 350
96,812
2. Elektrownia „Kozienice” S.A.
486 780
5
2 433 900
2,115
3. NFOŚ i GW w Warszawie.
135 820
5
679 100
0,590
4. pozostali
111 120
5
555 600
0,483
RAZEM
23013 590
5
115 067 950
100,000


Opublikował: organizacyjny organizacyjny
Publikacja dnia: 26.06.2009
Podpisał: Agnieszka Stolarczyk
Dokument z dnia: 25.06.2009
Dokument oglądany razy: 5 005