bip.gov.pl
RSS
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.12.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa: Lubelski Węgiel  "Bogdanka"  Spółka Akcyjna
skrócona nazwa: Lubelski Węgiel  "Bogdanka"  S.A.

Adres: Bogdanka, 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie, tel. (0-81) 462-51-00,  462-51-01 fax (0-81) 462-51-91, 462-56-37

Nr statystyczny REGON 430309210,
NIP - 713-000-57-84
KRS - Sąd Gospodarczy w Lublinie XI wydział Gospodarczy - nr 0000004549

Kapitał zakładowy spółki - 115.067.950 zł

Konto : PEKAO S.A. III O/Lublin - 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280


REJESTRY I ARCHIWA

W firmie prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr aktów normatywnych ( zarządzeń, poleceń...),

  • rejestr umów,

  • rejestr podań,

  • rejestr faktur,

  • książka kontroli,

  • dzienniki korespondencyjne,

  • rejestr dokumentacji mierniczo-geologicznej

W Spółce funkcjonuje archiwum zakładowe- dokumentacja przechowywana w archiwum jest udostępniana na miejscu upoważnionym pracownikom i za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której akta pochodzą. Wypożyczenie dokumentacji dla celów służbowych poza teren firmy może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i za pisemną zgodą Prezesa Spółki. Wypożyczenie dokumentacji z archiwum zakładowego odbywa się na podstawie „karty udostępnienia”, podpisywanej przez pracownika korzystającego z dokumentacji i kierownika komórki organizacyjnej.


FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" z siedzibą w Bogdance na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.). Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" S.A. nastąpił 1 marca 1993 roku.

W ramach realizacji postanowień ugody bankowej, w wyniku konwersji długu, KWK "Bogdanka" SA przestała być z dniem 29 grudnia 1994 roku Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, wobec objęcia przez nowych akcjonariuszy (wierzycieli) 4.01 % akcji Spółki.
W ramach realizacji procesu restrukturyzacji kapitałowej i organizacyjnej grupy kapitałowej Kopalni NWZA KWK „Bogdanka” S.A. w dniu 10 sierpnia 2000 r. oraz NWZA GK „Lubelski Węgiel” S.A. w dniu 11 sierpnia 2000 r. podjęły uchwały o połączeniu spółek KWK „Bogdanka” S.A. (spółka przejmująca) i GK „Lubelski Węgiel” S.A. (spółka przejmowana) w drodze inkorporacji bez podwyższenia kapitału.

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółek i wykreślenia z rejestru GK „Lubelski Węgiel” S.A. z dniem 02 stycznia 2001 r.
W dniu 12.02.2001 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany dotychczasowej nazwy na Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna.
W dniu 28.12.2004 r. NWZ umorzyło za zgodą akcjonariuszy 19.610 akcji imiennych serii B oraz obniżyło kapitał zakładowy Spółki o 980.500 zł do kwoty 115.067.950 zł. Rejestracji zmiany kapitału zakładowego Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał postanowieniem z dnia 13.01.2005 r.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakres podstawowej działalności gospodarczej Spółki obejmuje działalność górniczą w zakresie gospodarczego wydobywania i wzbogacania węgla surowego, sprzedaż węgla handlowego odbiorcom, ochronę i rekultywację terenów.
Produkcję dodatkową stanowią materiały budowlane, głównie w postaci cegły klinkierowej, produkowane w ramach utylizacji odpadowego kamienia ze skał karbońskich w Zakładzie Ceramiki Budowlanej „Ekoklinkier”.

W ramach grupy kapitałowej Spółki działalność obejmuje także produkcję energii cieplnej, produkcję i remonty urządzeń energetycznych, produkcja wody pitnej i przemysłowej.


KONCESJE I ZEZWOLENIA

Działalność górnicza w zakresie gospodarczego wydobywania kopaliny węgla kamiennego może odbywać się zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.

W związku z jego wymogami Spółka posiada: 

·         Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego zatwierdzoną decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6.10.1998 r. (DG/kzk/ZW/6924/98) uzupełnioną dodatkiem nr 2.

·         Koncesję na eksploatację wydaną przez MOŚZNiL nr 156/94 z dnia 26.08.1994 r. (BKk/MS/1328/94) oraz koncesję zmieniającą z dnia 27.08.1997 r. (GK/wk/PK/3011/97) dla obszaru Puchaczów IV o powierzchni 57.003.848 m2 ważną do dnia 31.08.2015 r.

·         Umowę o ustanowienie użytkowania górniczego nr 270/F/80/97 z dnia 26.08.1997 r. pomiędzy Skarbem Państwa (MOŚZNiL) a Spółką ważną do 31.12.2015 r.

·         Projekt zagospodarowania złoża węgla kamiennego objętego Obszarem Górniczym „Puchaczów IV” zatwierdzony decyzją MOŚZNiL z dnia 10.12.1998 r. (DG/e/KP/489-4721/98 ważny do 31.12.2015 r.

·         Plan Ruchu zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie dla części podstawowej decyzją z dnia 30.12.1994 r. (L.dz. 7/74/213/94/MM). Część podstawowa obowiązuje przez okres ważności koncesji. Część szczegółowa obejmująca lata 2004÷2006, zatwierdzona została przez Dyrektora OUG w dniu 08.12.2003 r. (L.dz. 0234/97/2003/MM) wraz z późniejszymi zmianami.

 

Ponadto Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. posiada : 

·         Pozwolenie wodno-prawne na odwodnienie Zakładu Górniczego oraz zrzut wód dołowych do rzeki Świnki - SiR. III.6811/9/203 z dnia 18.02.2003 r. ważne do 30.06.2005 r.

·         Pozwolenie na eksploatację ujęć wody w Bogdance i Nadrybiu oraz eksploatację urządzeń oczyszczających ścieki i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków w Bogdance i Nadrybiu – BAO OSR 6223/10/4/2002/2003 z dnia 23.01.2003 r. ważne do 31.12.2012 r. („Łęczyńska Energetyka” sp. z o.o.)

·         Pozwolenie OUG w Lublinie z dnia 30.03.1993 r. (L.dz.5/512/1/93/AG) na wykonanie górniczych robót budowlanych związanych z rozbudową zwałowiska odpadów kopalnianych,

·         Koncesję Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24.09.1997 r. (OS.VII.8517c/91/97) na wydobywanie piasków do robót budowlanych ze złoża „Bogdanka” o pow. 51.665 m2 ważną do 2015 r.

·         Decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 10.09.2004 r. (ŚiR.VII.6620/32/04) na wytwarzanie, odzysk i utylizację odpadów ważną do 10.09.2014 r.

·         Zezwolenie nr 74/2004/Z z dnia 27.07.2004 r. (DRT-WZZ-6080-31/03) na eksploatację stacjonarnej, publicznej sieci telekomunikacyjnej ważne do 27.07.2029r.


MAJĄTEK, KTÓRYM SPÓŁKA DYSPONUJE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. majątek Spółki (aktywa trwałe) wynosi ok. 581 mln zł.


STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA (Akcjonariat)

 

Akcjonariusz
ilość akcji
cena emisyjna (zł)
wartość nominalna pakietu akcji (zł)
udział %
1. Skarb Państwa
2 227 987
50
111 399 350
96,812
2. Elektrownia „Kozienice” S.A.
48 678
50
2 433 900
2,115
3. NFOŚ i GW w Warszawie.
13 582
50
679 100
0,590
4. pozostali
11 112
50
555 600
0,483
RAZEM
2 301 359
 
115 067 950
100,000


Opublikował: Grzegorz Gawroński
Publikacja dnia: 22.12.2008
Podpisał: Grzegorz Gawroński
Dokument z dnia: 22.12.2008
Dokument oglądany razy: 4 724